Psykoterapiudvalg

Udvalget for psykoterapeutiske behandlingsmetoder


Kommissorium/Formål

Alle psykiatere skal have grundlæggende træning i psykoterapi – dels for at kunne anvende psykoterapeutiske interventioner, når det er indiceret, dels for at kunne inddrage psykoterapeutisk forståelse i diagnostik og behandling i den daglige kliniske praksis. Psykoterapi er en specialiseret behandling af psykiatriske lidelser, som kræver en særlig uddannelse og træning.

Udvalget for psykoterapuetiske behanldinger beskæftiger sig derfor med at udbrede kendskab til forskellige terapiformer og deres anvendelse i behandlingen af patienter.

Udvalget er herudover ansvarlig for rammerne for den psykoterapuetiske uddannelse, udarbejdelse af betænkning samt godkendelse af specialister og supervisorer.


Sammensætning

Udvalget består af 7 medlemmer, der skal være medlemmer af selskabet. Medlemmerne udpeges af DPS’ bestyrelse efter opslag på hjemmesiden. Udvalget har en formand, der ligeledes udpeges af bestyrelsen efter indstilling fra udvalget. Udvalget mødes ca. 4 gange årligt. Mødeaktiviteten bekostes af DPS under hensyn til rimelige omkostninger.


Medlemmer:

Formand:
Sidse Arnfred
Professor, overlæge, dr. med.
Psykiatrien Vest, Slagelse, Psykiatrien Region Sjælland
Mail: sidar@regionsjaelland.dk

Per Sørensen
Centerchef
Psykiatrisk Center Stolpegård

Marie Løth
Privatpraktiserende
Aarhus

Charlotte Freund
Overlæge
AUH, Psykiatrisk Afdeling

Maria Guala
Overlæge
OUH, Psykiatrisk afdeling

DPS-repræsentant:
Tove Mathiesen

FYP-repræsentant:
Troels Schmidt