H-stilling

Stillinger:

Der opslås årligt 79 hoveduddannelsesstillinger i psykiatri fordelt som:

34 i Uddannelsesregion Øst

17 i Uddannelsesregion Syd

28 i Uddannelsesregion Nord

Stillingerne opslås to gange årligt til besættelse 1.3 og 1.9. Stillinger opslås i de 3 uddannelsesregioner.

I forbindelse med ansøgning udfyldes Ansøgning til HU-forløb i psykiatri. Alle kvalificerede ansøgere kaldes til personlig samtale med et ansættelsesudvalg, hvor alle afdelinger, der har en blok med i ansættelsesrunden, er repræsenteret.

Læs mere herunder:

Uddannelsesregion Øst

Uddannelsesregion Syd

Uddannelsesregion Nord

Målbeskrivelse og dokumentation:

Hoveduddannelsesstillingerne er 4-årige og består af ½ års neurologi samt ansættelse på 2-3 psykiatriske afdelinger. Uddannelsesprogram udarbejdes af afdelingerne og skal udleveres af første psykiatriske afdeling i ansættelsen. Vær opmærksom på, at program for uddannelse i neurologi er en del af det samlede program, der derfor skal udleveres før start på neurologi, der er første del af ansættelsen i blokkene.

Målbeskrivelse for hoveduddannelsen i psykiatri for læger der påbegynder uddannelsesforløber fra d.1. september 2016 findes her:

Målbeskrivelse i speciallægeuddannelsen – Psykiatri

Kompetencekortene findes her​

Fra oktober 2016 påbegyndte dokumentation for opnåede kompetencer i den elektroniske logbog, og det anbefales derfor, at læger der er påbegyndt H stilling pr. 1 september 2016 afventer at påbegynde dokumentation af kompetencer til Uddannelseslæge.dk er i brug.

Fortsætter man på den gamle ordning under den tidligere målbeskrivelse findes den gl checkliste her:

Checkliste til H-uddannelse: H-checkliste 2008 – gammel ordning


Obligatoriske kurser i speciallægeuddannelsen i psykiatri

a) Specialespecifikke H-kursus:

Kurserne er en obligatorisk del af speciallægeuddannelsen. Kurserne er af 1-4 dages varighed og afholdes i løbet af de første to år af hoveduddannelsen. Man bliver automatisk kontaktet af Videreuddannelsesudvalgets sekretær med henblik på start, når man er ansat i sin H-stilling.

Se program her: Plan for psykiatrikurser 2024/25 (Opdateret d. 31.05.2024)

Kursusleder: Der er en hovedkursusleder samt en delkursusleder for de enkelte kurser. Se mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, specialespecifikke kurser, psykiatri

Delkursus 1: I Psykopatologi (Opdateret 05.03.24)

Delkursus 2: II Psykopatologi – 3 dage (Opdateret 19.04.24)

Delkursus 3: Psykiatriens organisatoriske og sociale aspekter (Opdateret 19.12.22)

Delkursus 4: Neuropsykiatri (Opdateret 04.09.23)

Delkursus 5: Biologiske behandlingsmetoder – Program (Opdateret 26.04.24)

Delkursus 6: Teoretisk grundlag for Psykoterapi (Opdateret 31.01.24)

Delkursus 7:  III Psykopatologi (Opdateret 08.01.24)

Delkursus 8: Ældrepsykiatri (Opdateret d. 13.03.24)

Delkursus 9: Børne- og ungdomspsykiatri med forløb ind i voksenalderen – 1 dag (Opdateret 26.04.24)

Delkursus 10: Oligofreni– 1 dag (Opdateret d. 26.04.24)

Delkursus 11: Misbrug (2 dage) (Opdateret d. 15.11.23)

Delkursus 12: Erklæringsudstedelse (1 dag) (Opdateret d. 15.11.23)

Delkursus 13: Retspsykiatri (Opdateret d. 16.04.24)

Vejledning til seminaropgave og opponentopgave

Målsætning for de specialespecifikke kurser i psykiatri findes her

Kursusadministration

Sekretær Helen Gerdrup Nielsen
Psykiatrisk Center København
Psykiatrisk afd. O, afsnit 6233
Blegdamsvej 9
2100 København Ø
Telefon: 38 64 70 80
Fax: 38 64 70 77
E-mail: helen.gerdrup.nielsen@regionh.dk
træffetid tirsdag + torsdag 14.00 til 15.00

Godkendelse af det specialespecifikke H- kursus:

Dokumentation for gennemført kursus sendes til:

Hovedkursusleder

Overlæge, Ph.D. Ulla Agerskov Andersen
Psykiatrisk Afd. Odense Universitetshospital
Toldbodhusevej 4
5000 Odense C
E-mail: uagerskov@health.sdu.dk

I løbet af H-kursus skal der udarbejdes en seminaropgave: Vejledning i seminaropgave gældende fra 1. januar 2013 (opdateret 01.01.13)

b) Sundhedsvæsenets Organisation og Ledelse (SOL)

SOL I:

Videreuddannelsesregion Syd: Tilmelding Info

Videreuddannelsesregion Nord: Tilmelding

Videreuddannelsesregion Øst: Region Hovedstaden   Region Sjælland

SOL II:

Dette kursus afholdes af Sundhedsstyrelsen: Tilmelding

SOL III:

Videreuddannelsesregion Syd: Tilmelding Info

Videreuddannelsesregion Nord: Tilmelding

Videreuddannelsesregion Øst: Region Hovedstaden   Region Sjælland

c) Forskningstræning

Sundhedsstyrelsens oplysninger om forskningstræning

I løbet af H-uddannelsen skal den uddannelsessøgende gennemføre forskningstræning. Der er afsat 20 dage til dette. De 10 dage er kursusdage og de øvrige 10 dage er til at skrive opgaven.

Den uddannelsessøgende skal have en vejleder med dokumenteret forskningserfaring. Det behøver således ikke være den daglige kliniske vejleder.

Forskningstræningen anbefales påbegyndt inden for de første 2 år af H-tiden og afsluttet et halvt år inden H-stillingen færdiggøres.

Kursusdage

De 3 af dagene går til et kursus i basal forskningsmetodologi afholdt af universitetet. Universiteterne afholder også et ikke-obligatorisk modul II som supplement. Den uddannelsessøgende må dog sammen med vejleder vælge alternative kurser de resterende dage. Én kursusdag er beregnet til fremlæggelse og evaluering.

Videreuddannelsesregion Syd: Modul I og II

Videreuddannelsesregion Nord – Aarhus Universitet: Modul I og Modul II

Videreuddannelsesregion Øst – Københavns Universitet: Modul I og II

DPS afholder et 3-dages specialespecifikt kursus. Her er der mulighed for at blive introduceret til dansk psykiatrisk forskning. Kurset er ikke obligatorisk, men DPS anbefaler det som led i forskningstræningen.

Kursussekretær: Lisbeth Jensen: lisbeth.03.jensen@regionh.dk

Næste kursus i forskningstræning vil finde sted i Auditorium B, Rigshospitalet: Glostrup Hospital,  11.11.2019 –  13.11.2019.

Programmet ses her.

Vejledere

Vejledere for forskningstræningsmodulet skal være læger med dokumenteret erfaring med forskningsmetode. Vejlederen bør i videst mulig udstrækning komme fra den afdeling, almen praksis eller institution hvor projektet er forankret. Vejleder kan være samme person som hovedvejleder eller praksistutor, eller der kan udpeges en anden vejleder, hvor det er relevant.

Vejledning kan foregå individuelt eller i grupper, men der skal altid være mulighed for individuel vejledning under forløbet. Det er vigtigt, at vejledning gives løbende og procesorienteret.

Vejleder er ansvarlig for at støtte den uddannelsessøgende under hele forløbet, herunder

  • Godkende forslag til projekt
    • Være opmærksom på, at projektet er realistisk inden for den overordnede tidsramme
    • Støtte den uddannelsessøgende i at planlægge forløbet
    • Være ansvarlig for endelig godkendelse af det færdige projekt

De regionale videreuddannelsesråd (uddannelsesregionerne) fastsætter nærmere retningslinjer for udpegning af vejledere for forskningstræningsmodulet.


Uddannelsesansvarlige overlæger

Se dem her (Opdateret 25.06.24)


Autorisation som speciallæge

Det er en god ide at indsende dokumentation til godkendelse som speciallæge til Sundhedsstyrelsen i god tid. Der kan indsendes fra tidligst 6 måneder før H-stilling afsluttes med henblik på forhåndsgodkendelse. Attestation for tidsmæssig ansættelse skal så eftersendes. En måned før man afslutter sin sidste H-ansættelse, kan en fuld ansøgning indsendes.

Sundhedsstyrelsen skal have følgende:

– Attestation for tid for alle ansættelser, inkl. I-stilling og neurologi (tidligere CS-bilag)

– Dokumentation for gennemført grunduddannelse i psykoterapi (der skal indhentes via videreuddannelsesudvalget, se grunduddannelse i psykoterapi)

– Checklister med underskrifter for alle kompetencer fra både I-tid og H-tid

– Dokumentation for gennemført forskningstræning (eller dispensation)

Læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: Ansøgning om speciallægeanerkendelse