Generel information

Speciallægeuddannelsen i psykiatri varer 5 år og består af en 1-årig introduktionsstiling (I-stilling) og en 4-årig hoveduddannelsesstilling (H-stilling).

På Sundhedsstyrelsens hjemmeside kan du finde yderlige information om speciallægeuddannelsen:

Om Speciallægeuddannelsen

Vejledninger vedr. speciallægeuddannelsen

Danmark er opdelt i tre uddannelsesregioner, som hver har et sekretariat for de respektive speciallægeuddannelser:

Sekretariatet for lægelig videreuddannelse Øst (Region Sjælland og Region Hovedstaden):
http://www.laegeuddannelsen.dk/

Sekretariatet for lægelig videreuddannelse Syd (Region Syddanmark):
http://www.videreuddannelsen-syd.dk

Sekretariatet for lægelig videreuddannelse Nord (Region Midtjylland og Region Nordjylland):
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/


Målbeskrivelse

Dansk Psykiatrisk Selskab udarbejder målbeskrivelse for, hvilke kompetencer, der skal opnås under speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsen godkender målbeskrivelsen, der kan findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Der er netop udarbejdet en ny målbeskrivelse gældende for læger, der påbegynder uddannelsesforløb I- og H stillinger fra d.1. september 2016:

Målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen – Psykiatri

Den nye målbeskrivelse 2016:

Målbeskrivelsen tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens krav til udformning af målbeskrivelser for de lægelige specialer. Det har været ønsket at lave en målbeskrivelse, der er mere nøjagtig i beskrivelsen af de kompetencer den uddannelsessøgende læge forventes at opnå under uddannelsen. I udarbejdelsen af den enkelte kompetence har videreuddannelsesudvalget været i kontakt med eksperter inden for de enkelte områder, som har peget på, hvad minimumskravene til speciallægeuddannelsen i psykiatri må være.

Der er desuden med den nye beskrivelse et større fokus på læringstrategier og en styrkelse dels af kompetencevurderingen dels af de uddannelsessøgendes mulighed for at opnå den såkaldte “bedside” undervisning. Eller som det hedder I målbeskrivelsen: Struktureret klinisk observation.

Der er indført minimumskrav til hvor mange gange en uddannelsessøgende læge har krav på / forventes at deltage i bedside undervisning, og derudover er der udarbejdet ti kompetencevurderingsskemaer som skal støtte både vejleder og uddannelsessøgende i processen med kompetencevurdering.

Vejleder kan altså forlange flere observationer, hvis kompetencen ikke er opnået, og den uddannelsessøgende læge får mulighed for at stille krav til uddannelse i afdelingerne. Ligeledes er der minimumskrav til andre kompetencevurderinger såsom journalaudits, men såfremt det vurderes sufficient, kan den uddannelsessøgende opnå flere kompetencer samtidigt.

Dokumentationsdelen skal overgå til elektronisk dokumentation på Uddannelseslæge.dk, hvilket sker i oktober 2016.

Find nedenfor de 10 kompetencekort:

Kompetencekort 1
Kompetencekort 2
Kompetencekort 3
Kompetencekort 4
Kompetencekort 5
Kompetencekort 6
Kompetencekort 7
Kompetencekort 8
Kompetencekort 9
Kompetencekort 10

Kompetencekortene findes således ikke på Sundhedsstyrelsens hjemmeside men vil fremgå under de enkelte kompetencer i den elektroniske logbog. Det er den uddannelsessøgende læges ansvar at have kompetencekortene printet ud og tilgængelige.

Overgang til ny målbeskrivelse

Målbeskrivelsen er gældende for uddannelsesforløb opslået til besættelse pr. 1. september 2016 eller herefter.

Igangværende uddannelsesforløb kan færdiggøres efter den tidligere målbeskrivelse fra 2011, eller man kan vælge at overgå til den nye målbeskrivelse, og derved få mulighed for at få godkendt kompetencer elektronisk i Uddannelseslæge.dk.

Introduktionsstillinger efter nuværende og tidligere målbeskrivelse giver på lige fod adgang til at søge hoveduddannelsesstilling.


Kompetencevurdering

DPS følger Sundhedsstyrelsens kompetencevurdering efter de 7 syv lægeroller. I målbeskrivelsen beskrievs forskellige metoder at vurdere komptencer på. Læse mere på Sundhedsstyreklsens hjememside:

Kompetencevurdering


Inspektorordningen

Ordningen har til formål at bidrage til kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af den lægelige videreuddannelse på uddannelsesafdelingerne. Uddannelsesgivende afdelinger besøges mindst hvert 4. År, oftere, hvor uddannelsen har behov for forbedring. Besøget foretages af minimum to inspektorer, som gennemfører interviews med relevante faggrupper. Inden besøget udarbejder uddannelsesafdelingen på forhånd en selvevalueringsrapport. Uddannelsesmæssige procedurer og rutiner analyseres af inspektorerne og der udarbejdes en rapport med forslag til indsatsområder. Negative inspektorevalueringer kan få konsekvenser for uddannelsesfunktionen.

Det er Videreuddannelsesudvalget, som indstiller nye inspektorer og juniorinspektorer. Ved interesse for at blive inspektor, kan formanden for Videreuddannelsesudvalget kontaktes.

Inspektorordning


Uddannelsesansvarlige overlæger

Se dem her (opdateret 25.06.2024)