Specialistuddannelsen

Målsætningen med en specialistuddannelse i psykoterapi er, at speciallægen opnår psykoterapeutisk kompetence og færdighed til selvstændigt og rutineret at udføre psykoterapi. Specialisten opnår psykoterapeutisk ekspertise indenfor én psykoterapeutisk retning. Påbegyndelse af specialistuddannelsen i psykoterapi forudsætter gennemført grunduddannelse samt 2 års klinisk psykiatrisk erfaring. Specialistuddannelsen løber over minimum 2 år i et samlet uddannelsesforløb.

Seneste betænkning: 2022 betænkning

Tidligere betænkninger: 2015 betænkning 2011 betænkning

Godkendelser efter 2011 betænkningen udfases, og fra d. 31. december 2021 kan man ikke længere søge om godkendelse efter 2011 betænkningens krav. Ved bedømmelser af ansøgninger efter 2011 betænkningens krav i 2021 vil der blive set på ansøgers vedligeholdelse af psykoterapikompetencer siden gennemførelsen af specialist/supervisor uddannelsen.

Vil du vide mere om forskning og kvalitetssikring i psykoterapi? Nationale netværk for forskning og kvalitetssikring i psykoterapi


Ansøgning om godkendelse

Ansøger du om at specialist i psykoterapi?

Ansøgningsskema fra 2022 findes her

Ifølge samarbejdsaftale med Dansk Psykologforening kan psykologer efter ansøgning få overført specialistanerkendelse i psykoterapi under forudsætning af to års klinisk psykiatrisk erfaring. Ansøgning bilagt kopi af godkendelser fra Psykologforeningen samt dokumentation for to års klinisk psykiatrisk ansættelse sendes til Dansk Psykiatrisk Selskabs sekretariat. Det er ikke nødvendigt at indsende hele ansøgningsskemaet.

Ansøgning sendes via email til ltn@dadl.dk

For udenlandsk uddannede ansøgere:

  • Er ansøger godkendt speciallæge i EU grunduddannelsen i psykoterapi indregnet heri. Timerne herfra kan dog ikke anvendes igen i specialistuddannelse.
  • Ansøger skal medsende curriculum for specialistuddannelsen oversat til engelsk/dansk inkl. undervisere og oversigt over antal timer for de enkelte elementer.

DPS psykoterapiudvalg kan godkende sammensatte forløb med flere uddannelser, der tilsammen opfylder kravene – dog skal et af forløbene være på mindst to år i samlet forløb.

Hjemmesiden indeholder kun oversigt over uddannelser, der opfylder alle betingelserne i betænkningen.


Godkendelse af skriftligt arbejde

Se her


Godkendelse af uddannelse

DPS godkender uddannelser til:
a) specialist i psykoterapi
b) supervisor i psykoterapi

DPS godkender ikke uddannelsessteder, men uddannelsesforløb af minimum 2 års varighed til specialist samt godkender samlede supervisorforløb indenfor følgende terapiretninger:

Kognitiv Adfærdsterapi
Psykodynamisk Psykoterapi

Beskrivelse af de planlagte uddannelser med angivelse af lærerkræfter, timetal og litteraturliste kan indsendes til Psykoterapiudvalget.  Såfremt der i forløbet sker væsentlige ændringer i timetal eller lærerkræfter vil psykoterapiudvalget gerne orienteres. En godkendelse af et uddannelsesforløb gives for uddannelsens periode – herefter søges igen.


Godkendte specialistuddannelser

Her er de aktuelt godkendte uddannelser inkl. link til beskrivelse af uddannelsen. Når psykoterapiudvalget modtager information om nyt hold, opdaterer vi hjemmesiden. Alternativt kan man undersøge hjemmesiden for uddannelsesstedet.
Psykoterapiudvalget gør opmærksom på, at der findes flere uddannelser men disse opfylder ikke de krav DPS stiller til omfang. Kursisten er i sådanne tilfælde selv ansvarlig for at supplere til kravene er opfyldt.

Kognitiv Adfærdsterapi:
2-årig specialistuddannelse i kognitiv adfærdsterapi for læger og psykologer ved kompetencecenter for psykoterapi, Region Hovedstadens Psykiatri 2020-2021
Program: Se kursusbeskrivelse

Kognitivt Center, Aarhus
For læger gælder det, at man skal tilmelde sig både den 2 årige KAT og den 2 årige CFT for at kunne få tilstrækkeligt med teoretiske timer og supervisionstimer, hvor der skal tilkøbes 15 timers supervision til at lægen kan få godkendt sin psykoterapeutiske efteruddannelse samt tilkøbes opgaveskrivning.

Dertil skal lægen tilkøbe 60 timers supervision med feedback på egen stil samt 25 timers supervision af supervision. Prisen på gruppesupervision afhænger af gruppestørrelsen.

Program: Se kursusbeskrivelse

Psykodynamisk psykoterapi:

Tre-årig uddannelse i MBT
Specialistuddannelse i mentaliseringsbaseret terapi, Institut for Mentalisering, Aalborg 2023-2025.
Program: Se kursusbeskrivelse

Akademi for Integrerende Psykoterapi
AIP udbyder i samarbejde med Århus Universitetshospital, Risskov en 2 1⁄2-årig videreuddannelse i psykoanalytisk terapi med voksne for psykologer og psykiatere.
Program: Se kursusbeskrivelse

Institut for Gruppeanalyse (IGA), København
IGA udbyder både to- og fire-årig specialistuddannelse – den toårige opfylder alle krav og man kan vælge en to-årig overbygning. 2020-2021 (2023).
Program: Se kursusbeskrivelse

Institut for Gruppeanalyse (IGA), Aarhus
IGA udbyder både to- og fire-årig specialistuddannelse – den toårige opfylder ikke alle krav. 2020-2023.
Program: se kursusbeskrivelse

Dansk Psykoanalytisk Selskab
Der udbydes specialistuddannelse med mulighed for tilkøb af supervision af supervision. 2020-2023.
Program: Se kursusbeskrivelse

Schematerapi for psykologer og læger
2-årig specialistuddannelse, der giver deltagerne en grundig indføring i schematerapeutiske grundmodeller og metoder for herigennem at udvikle kognitive schematerapeutiske kompetencer på internationalt niveau, København 2020-2022.
Program: Se kursusbeskrivelse


Godkendt til specialistuddannelse med forbehold

2-årig specialistuddannelse i psykodynamisk psykoseterapi – Se beskrivelse
Uddannelsen godkendes med det forbehold, at der sammen med dokumentation for gennemført uddannelse, indsendes dokumentation for udført terapi, udført supervision af yngre kollega og dokumentation for egenterapi efter gældende regler.

 


KAG Psykoterapi Region Hovedstaden:
Psykodynamisk Specialistuddannelse 2021/2023 

Uddannelsen er godkendt indenfor den psykodynamiske referenceramme, med det forbehold, at der sammen med dokumentation for gennemført uddannelse, indsendes dokumentation for udført terapi, udført supervision af yngre kollega og dokumentation for egenterapi efter gældende regler.

Undervisningsplan PDY 21-23