Specialistuddannelsen

Målsætningen med en specialistuddannelse i psykoterapi er, at speciallægen opnår psykoterapeutisk kompetence og færdighed til selvstændigt og rutineret at udføre psykoterapi. Specialisten opnår psykoterapeutisk ekspertise indenfor én psykoterapeutisk retning, psykodynamisk psykoterapi (PDY) eller kognitiv adfærdsterapi (KAT). Påbegyndelse af specialistuddannelsen i psykoterapi forudsætter gennemført grunduddannelse samt 2 års klinisk psykiatrisk erfaring. Specialistuddannelsen løber over minimum 2 år i et samlet uddannelsesforløb.

Seneste uddannelseskrav: 2024 målbeskrivelse

Tidligere uddannelseskrav: 2022 betænkning 2015 betænkning

Hvilke uddannelseskrav, man skal opfylde afhænger af datoen for starten på specialistuddannelsen. Man kan dog altid ønske sig bedømt efter en senere målbeskrivelse/betænkning.


Ansøgning om godkendelse

Ansøger du om at blive specialist i psykoterapi?

For læger: Ansøgningsskema findes her

For psykologer: Ansøgningsskema findes her og information om ansøgning her

For udenlandsk uddannede speciallæger:

  • Er du godkendt speciallæge fra andet land i EU forudsættes du at have grunduddannelsen i psykoterapi. Psykoterapiuddannelse (teori, udøvet terapi eller supervisoin) opnået før speciallægeanerkendelse, kan ikke indgå i uddannelsen til specialist i psykoterapi.
  • Hvis du har psykoterapiuddannelse efter din speciallægeanerkendelse kan du ansøge om godkendelse med brug af skemaet ovenfor. Du skal medsende curriculum for psykoterapiuddannelsen oversat til engelsk/dansk inkl. undervisere og oversigt over antal timer for de enkelte elementer. Markér i ansøgningsskemaet, hvor i de medsendte papirer dokumentationen er.

DPS psykoterapiudvalg kan godkende sammensatte forløb med flere uddannelser, der tilsammen opfylder kravene – dog skal et af forløbene være på mindst to år i samlet forløb.


Godkendelse af specialistuddannelser

DPS godkender uddannelser til:
a) specialist i psykoterapi
b) supervisor i psykoterapi

DPS godkender ikke uddannelsessteder, men uddannelsesforløb af minimum 2 års varighed til specialist samt godkender samlede supervisorforløb indenfor følgende terapiretninger:

Kognitiv Adfærdsterapi
Psykodynamisk Psykoterapi

Beskrivelse af de planlagte uddannelser med angivelse af lærerkræfter, timetal og litteraturliste kan indsendes til Psykoterapiudvalget.  Såfremt der i forløbet sker væsentlige ændringer i timetal eller lærerkræfter vil psykoterapiudvalget gerne orienteres. En godkendelse af et uddannelsesforløb gives for uddannelsens periode – herefter søges igen.


Godkendte specialistuddannelser

Her er de aktuelt godkendte uddannelser inkl. link til beskrivelse af uddannelsen.
Psykoterapiudvalget gør opmærksom på, at der findes flere uddannelser, men disse opfylder ikke de krav DPS stiller til undervisernes uddannelse eller omfang af et eller flere elementer i specialistuddannelsen. Kursisten er i sådanne tilfælde selv ansvarlig for at sikre, at uddannelsen opfylder målbeskrivelsens krav. For enkelte af nedennævnte uddannelser gælder det også, at uddannelsen ikke leverer alle uddannelseselementer, som indgår i målbeskrivelsen. Dette vil fremgå af den enkelte uddannelses program, og vil oftest kunne tilkøbes samme sted.

Århus: SPECIALISTUDDANNELSE I PROCESBASERET KOGNITIV TERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER 2024 – 2026
v/ Kognitiv Udvikling ved psykolog Monica Trærup ApS
KognitivUdvikling.dk

Kurset er godkendt med flg. forbehold:

Teori: Psykoterapi-udvalget under DPS har godkendt 90 timers teori, men der vil til læger blive mulighed for et tilkøb af et modul på yderligere 30 timers undervisning, hvis der er efterspørgsel herpå.
Der mangler således fortsat 40 timers teori indenfor den kognitive referenceramme, som læger vil skulle finde andetsteds. Psykoterapi-udvalget anbefaler, at man finder undervisning, der er diagnose- og/eller manual-specifikt. Der skal være opmærksomhed på, at underviserne er DPS-godkendte supervisorer. Underviserne på herværende kursus er alle godkendt af DPS til denne specialistuddannelse.

Supervision: Psykoterapi-udvalget under DPS har godkendt 60 timers supervision i gruppe ved supervisorer Monica Trærup & Hjalti Jónsson.
I det oprindelige  program mangler supervision sv.t. 90 sessioner i gruppe eller 60 timer individuelt. Til læger vil uddannelsen tilbyde et supplerende supervisionsmodul med 40 timer i gruppe eller 27 timer individuelt. Uddannelsen er opmærksom på, at de lægelige deltagere på det supplerende supervisionsmodul skal have supervision af DPS- godkendt supervisor. Dermed mangler kun de obligatoriske 33%, der skal være med lægelig supervisor. Lægelige deltagere skal således finde ekstern lægelig supervision sv.t. 33 timers individuelt eller 50 timer i gruppe.

De øvrige elementer i specialistuddannelsen lever op til kravene i den nyeste målbeskrivelse vedr. Specialistuddannelse i Psykoterapi under Dansk Psykiatrisk Selskab.
Det er kursusledelsens ansvar, at de lægelige kursusdeltagere også her får tildelt DPS godkendte supervisorer.

Kognitiv Adfærdsterapi:
2-årig specialistuddannelse i kognitiv adfærdsterapi for læger og psykologer ved kompetencecenter for psykoterapi, Region Hovedstadens Psykiatri 2022-2024.
Program: Se kursusbeskrivelse

Psykodynamisk psykoterapi:
Tre-årig uddannelse i MBT
Specialistuddannelse i mentaliseringsbaseret terapi, Institut for Mentalisering, Aalborg 2023-2025.
Program: Se kursusbeskrivelse

Schematerapi for psykologer og læger
2-årig specialistuddannelse, der giver deltagerne en grundig indføring i schematerapeutiske grundmodeller og metoder for herigennem at udvikle kognitive schematerapeutiske kompetencer på internationalt niveau, København 2022-2024.
Program: Se kursusbeskrivelse

Godkendt til specialistuddannelse med forbehold
2-årig specialistuddannelse i psykodynamisk psykoseterapi ved Institut for Psykoseterapi – Se beskrivelse af uddannelsen
Uddannelsen godkendes med det forbehold, at der sammen med dokumentation for gennemført uddannelse, indsendes dokumentation for udført terapi, udført supervision af yngre kollega og dokumentation for egenterapi efter følgende regler.

KAG Psykoterapi Region Hovedstaden
Psykodynamisk Specialistuddannelse 2024/2026
Uddannelsen er godkendt indenfor den psykodynamiske referenceramme, med det forbehold, at der sammen med dokumentation for gennemført uddannelse, indsendes dokumentation for udført terapi, udført supervision af yngre kollega og dokumentation for egenterapi efter følgende regler.
Undervisningsprogram