Specialespecifikt forskningstræningskursus

PROGRAM 2024

Forskningstræning i den psykiatriske speciallægeuddannelse
Specialespecifikt teoretisk 3-dages kursus

Kursusudbyder: Dansk Psykiatrisk Selskabs Videreuddannelsesudvalg i samarbejde med kursus-ledelsen bestående af Bjørn H. Ebdrup, Klara Coello og Sharleny Stanislaus.

Kursusledelse:
Bjørn H. Ebdrup,
Professor, overlæge, ph.d.
Psykiatrisk Center Glostrup
Nordstjernevej 41
2600 Glostrup
E-mail: bebdrup@cnsr.dk

Klara Coello
Læge, PhD, post doc.
Psykiatrisk Center København
E-mail: klara.coello@regionh.dk

Sharleny Stanislaus
Læge
Psykiatrisk Center København
E-mail: sharleny.stanislaus.01@regionh.dk

Målgruppe:
Alle læger i psykiatrisk uddannelsesstilling, som ikke har erhvervet ph.d. graden. Det er en forud-sætning, at kursisten har gennemført basiskursus (modul 1) inden kursus påbegyndes.

Formål:
Det primære formål med kursus er at bibringe kursisterne de nødvendige redskaber til at forstå og anvende psykiatriske forskningsresultater i den kliniske dagligdag med henblik på at opretholde et højt fagligt niveau og sikre de psykiatriske patienter en opdateret og evidensbaseret behandling. Det er ikke muligt indenfor kursets rammer at uddanne kursisterne til selvstændigt at gennemføre et forskningsprojekt, men kursusledelsen håber med kursus at kunne inspirere særligt interesserede til at engagere sig aktivt i psykiatrisk forskning.

Tidspunkter:
Der planlægges 1-2 kurser årligt, afhængigt af behovet.

Kursus 19: 28. oktober 2024 – 30. oktober 2024

Tilmelding:
Send dit navn, adresse, e-mail, ansættelsessted, start- og forventet sluttidspunkt for H-uddannelsen til

Forskningssekretær Lisbeth Jensen
Center for Neuropsykiatrisk Skizofreniforskning
Psykiatrisk Center Glostrup
Nordstjernevej 41
2600 Glostrup
E-Mail.: lisbeth.03.jensen@regionh.dk

Antallet af kursister per kursus er begrænset til 24.

Tilmeldingsfrist til kursus 19:
01.09.2024

Sted: Blå Stue, Rigshospitalet:Glostrup Hospital, Valdemar Hansens Vej 1, 2600 Glostrup, Opgang 7

Læsevejledning til udsendt litteratur:
A: Bør læses inden kurset
B: Kan læses inden kurset

Dag 1 (mandag den 28. oktober 2024)
Blå Stue, Valdemar Hansens Vej 1, 2600 Glostrup, Opgang 7, Glostrup Hospital

09.30 – 10.00: Velkomst, formålsbeskrivelse, præsentationsrunde (kaffe, te og morgenbrød)
Klara Coello/Bjørn H Ebdrup

10.00 – 11.00: Evidens og Info om diverse ’guidelines’ for videnskabelig litteratur: PRISMA, CONSORT, MOOSE, STROBE, CARE m.fl. (jf. Artikel fra UfL, som er A-litteratur).
Klara Coello

11.00 – 11.15: Pause

11.15 – 12.15:
Fortsat guidelines inkl. PICO Øvelser i at opstille PICO mv. til systema-tisk review/meta-analyse
Sharleny Stanislaus

12.15 – 13.00: Frokost

13.00 – 14.00: Epidemiologisk forskning: Register- og databaseundersøgelser
Carsten Hjorthøj

14.00 – 14.15: Pause

14.15 – 15.00: Spørgeskemaundersøgelser
Sharleny Stanislaus

Kort pause mellem de to lektioner

15.00 – 16.00: Identificér et klinisk problem, og formulér det som et ’forskningsprojekt’
Protokoludkast udleveres (Gruppearbejde).
Klara Coello

Dag 2 (tirsdag den 29. oktober 2024)
Blå Stue, Valdemar Hansens Vej 1, 2600 Glostrup, Opgang 7, Glostrup Hospital

09.00 – 10.30: Kvalitativ forskning (Malterud K 2001, Whitley & Crawford 2005 – B-litteratur)
Julie Midtgaard

10.30 – 10.45: Pause med kaffe og te

10.45 – 11.45: Prospektiv kohortestudie/Randomiserede kliniske studier
Sharleny Stanislaus

11.45 – 12.30: Frokost

12.30 – 14.00: Gruppearbejde om ‘forskningsprojekt’. Design af ‘forskningsprojekt’
Klara Coello

14.00 – 14.15: Pause med kaffe og te

14.15 – 14.45: Gennemgang af kasuistik
(Kjærgaard MF et al 2021 – B-litteratur)
Klara/Sharleny

15.00 – 16.00: Kritisk artikellæsning i grupper Klara Coello

Dag 3 (onsdag den 30. oktober 2024)
Blå Stue, Valdemar Hansens Vej 1, 2600 Glostrup, Opgang 7, Glostrup Hospital

09.00 – 10.30: Mundtlig fremlæggelse og diskussion af ’forskningsprojekter’
Bjørn Ebdrup/Klara Coello

10.30 – 10.45: Pause med kaffe/te

10.45 – 11.45: Mundtlig fremlæggelse og diskussion af ’forskningsprojekter’
Bjørn Ebdrup/Klara Coello

11.45 – 12.30: Frokost

12.30 – 12.45: Muligheder for psykiatrisk forskning i Danmark
Sharleny Stanislaus

12.45 – 13.30: Kahoot med præmier
Klara Coello

13.30 – 13.45: Pause med kaffe/te

14.00 – 14.30: Skrive- og publikationsprocessen
(Quinn et al 2009 – B litteratur)
Klara Coello

14.30 – 15.00: Opsamling og evaluering Klara Coello/Sharleny Stanislaus/Bjørn H Ebdrup

PROGRAM