Specialespecifikt forskningstræningskursus

DPS afholder et 3-dages specialespecifikt forskningstræningskursus. Her er der mulighed for at blive introduceret til dansk psykiatrisk forskning.

Kursusudbyder: Dansk Psykiatrisk Selskabs Videreuddannelsesudvalg i samarbejde med kursusledelsen bestående af Bjørn Ebdrup og Lone Baandrup.

Kursusledelse:
Bjørn H. Ebdrup,
Klinisk forskningslektor, overlæge, ph.d.
Psykiatrisk Center Glostrup
Nordstjernevej 41
2600 Glostrup
E-mail: bebdrup@cnsr.dk

Lone Baandrup,
Klinikchef, lektor, overlæge, ph.d., dr. med.
Psykiatrisk Center København
Bispebjerg og Gentofte
E-mail: lone.baandrup@regionh.dk

Målgruppe
Alle læger i psykiatrisk uddannelsesstilling, som ikke har erhvervet ph.d. graden. Det er en forud- sætning, at kursisten har gennemført basiskursus (modul 1) inden kursus påbegyndes.

Formål
Det primære formål med kursus er at bibringe kursisterne de nødvendige redskaber til at forstå og anvende psykiatriske forskningsresultater i den kliniske dagligdag med henblik på at opretholde et højt fagligt niveau og sikre de psykiatriske patienter en opdateret og evidensbaseret behandling. Det er ikke muligt indenfor kursus rammer at uddanne kursisterne til selvstændigt at gennemføre et forskningsprojekt, men kursusledelsen håber med kursus at kunne inspirere særligt interesserede til at engagere sig aktivt i psykiatrisk forskning.

Tidspunkter
Der planlægges 1-2 kurser årligt, afhængigt af behovet.

Kursus 17: 7. – 9. november 2022

Tilmelding
Send dit navn, adresse, e-mail, ansættelsessted, start- og forventet sluttidspunkt for H-uddannelsen til:

Forskningssekretær Lisbeth Jensen
Center for Neuropsykiatrisk Skizofreniforskning Psykiatrisk Center Glostrup
Nordstjernevej 41
2600 Glostrup
E-Mail.: lisbeth.03.jensen@regionh.dk

Antallet af kursister per kursus er begrænset til 24.

Tilmeldingsfrist til kursus 17: 01.10.2022

Sted: Blå Stue, Rigshospitalet:Glostrup Hospital, Valdemar Hansens Vej 1, 2600 Glostrup, Opgang 7

Læsevejledning til udsendt litteratur:
A: Bør læses inden kurset
B: Kan læses inden kurset


Dag 1 (mandag den 07.11.2022)

Blå Stue, Valdemar Hansens Vej 1, 2600 Glostrup, Opgang 7, Glostrup Hospital

10.00 – 10.30: Velkomst, formålsbeskrivelse, præsentationsrunde (kaffe, te og morgenbrød), Bjørn Ebdrup/Lone Baandrup

10.30-11.30: Info om diverse ’guidelines’ for videnskabelig litteratur: PRISMA, CON- SORT, MOOSE, STROBE, CARE m.fl. (jf. Artikel fra UfL, som er A- litteratur), Lone Baandrup

11.30-12.15: Spørgeskemaundersøgelser, Lone Baandrup

12.15 – 13.00: Frokost

13.00 – 13.30: Muligheder for psykiatrisk forskning i Danmark: Væsentlige danske forskergrupper, Bjørn Ebdrup

13.30 – 14.45: Skrive- og publikationsprocessen, Bjørn Ebdrup

14.45 – 15.00: Pause med kaffe/te

15.00 – 16.00: Identificér et klinisk problem, og formulér det som et ’forskningsprojekt’, Protokoludkast udleveres (Gruppearbejde). Bjørn Ebdrup


Dag 2 (tirsdag den 08.11.2022)
Blå Stue, Valdemar Hansens Vej 1, 2600 Glostrup, Opgang 7, Glostrup Hospital

09.00 – 10.45: Gruppearbejde om ‘forskningsprojekt’. Design af ‘forskningsprojekt’, Lone Baandrup/Bjørn Ebdrup

10.45 – 11.00: Pause med kaffe og te

11.00 – 12.00: Øvelser i at opstille PICO mv. til systematisk review/meta-analyse, Lone Baandrup

12.00 – 12.45: Frokost

12.45 – 13.45: Gennemgang af kasuistik/randomiseret klinisk undersøgelse (Kjærgaard MF et al 2021 – B-litteratur), Bjørn H. Ebdrup

13.45 – 14.00: Pause med kaffe og te

14.00 – 16.00: Kvalitativ forskning, (Malterud K 2001, Whitley & Crawford 2005 – B-litteratur) Julie Midtgaard


Dag 3 (onsdag den 09.11.2022)
Blå Stue, Valdemar Hansens Vej 1, 2600 Glostrup, Opgang 7, Glostrup Hospital

09.00 – 10.00: Mundtlig fremlæggelse og diskussion af ’forskningsprojekter’, Bjørn Ebdrup og Lone Baandrup

10.00 – 10.15: Pause med kaffe/te

10.15 – 11.15: Mundtlig fremlæggelse og diskussion af ’forskningsprojekter’, Bjørn Ebdrup og Lone Baandrup

11.15 – 12.00: Frokost

12.00 – 13.30: Klinisk psykiatrisk forskning i affektive lidelser, (CraddocOwen 2010;MiniLeksikonForskningEPI, Malhi et al 2018, Quinn et al 2009 – alt B-litteratur), Klara Coello

13.30 – 13.45: Pause med kaffe/te

13.45 – 14.45: Epidemiologisk forskning: Register- og databaseundersøgelser, Carsten Hjorthøj

14.45 – 15.15: Herunder opsamling og evaluering, Bjørn Ebdrup