Alle Nyhed

VUU søger nyt medlem

Videreuddannelsesudvalget søger nyt medlem

Udvalget udarbejder og ajourfører den overordnede målbeskrivelse for både den teoretiske og den kliniske obligatoriske speciallægeuddannelse i psykiatri.

Udvalget udvælger de emneområder, der skal behandles i det teoretiske kursus (H-kursus) og udpeger sammen med bestyrelsen delkursusledere. Endvidere foretager udvalget løbende evalueringer af kursernes form og indhold mhp. evt. justeringer og ændringer. Bestyrelsen for DPS godkender den samlede målbeskrivelse. Udvalget holder sig løbende orienteret om ændringer af de generelle retningslinier for speciallægeuddannelse og vurderer også, hvorvidt og hvorledes evt. ændringer vil få indflydelse på den psykiatriske speciallægeuddannelse. Udvalget holder kontakt med de uddannelsesansvarlige overlæger ved hoveduddannelsesafdelingerne. Udvalget holder endvidere kontakt med inspektorer, I-kursusledere, delkursusledere ved hoveduddannelsen og Sekretariaterne for den lægelige videreuddannelse. Det påhviler udvalget at koordinere de teoretiske uddannelsesprogrammer ved I- og H-afdelingerne. Udvalget refererer til bestyrelsen og vi bestræber os på at have medlemmer fra alle uddannelsesregioner.

Udvalget mødes til fem heldagsmøder om året forskellige steder i landet. Transportomkostninger refunderes af Sundhedsstyrelsen. Løn kompenseres ikke af udvalget og derfor bør man sikre opbakning fra sin ledelse, før man ansøger, da deltagelse og kontinuitet er vigtigt for arbejdet i Videreuddannelsesudvalget.

Ansøgning ifa. Motivation (1 side) og CV (maks. 2 sider) skal sendes til jespern.kjaer@gmail.com. Deadline: 13/2-24. Tiltrædelse efter aftale.

VUU søger nyt medlem 2024