Videreuddannelsesudvalg

Kommisorium

Formål:

Udvalget udarbejder og ajourfører den overordnede målsætning for både den teoretiske og den kliniske obligatoriske speciallægeuddannelse i psykiatri.

 

Arbejdsopgaver:

Udvalget udvælger de emneområder, der skal behandles i det teoretiske kursus (H-kursus) og udpeger sammen med bestyrelsen delkursusledere. Endvidere foretager udvalget løbende evalueringer af kursernes form og indhold mhp. evt. justeringer og ændringer. Bestyrelsen for DPS godkender den samlede målbeskrivelse. Udvalget godkender grunduddannelse i psykoterapi, mens godkendelse af vejledere ligger i psykoterapiudvalgets regi. Udvalget holder sig løbende orienteret om ændringer af de generelle retningslinier for speciallægeuddannelse og vurderer også, hvorvidt og hvorledes evt. ændringer vil få indflydelse på den psykiatriske speciallægeuddannelse. Udvalget holder kontakt med de uddannelsesansvarlige overlæger ved hoveduddannelsesafdelingerne. Udvalget holder endvidere kontakt med inspektorer, I-kursusledere, delkursusledere ved hoveduddannelsen og Sekretariaterne for den lægelige videreuddannelse. Det påhviler udvalget at koordinere de teoretiske uddannelsesprogrammer ved I- og H-afdelingerne. Udvalget refererer til bestyrelsen.

 

Medlemmer:

Videreuddannelse udvalget er nedsat af DPS’ bestyrelse og medlemmer udpeges af samme, efter indstilling fra udvalget. Ledige pladser opslås på DPS´s hjemmeside. Kort, motiveret ansøgning sendes til udvalgets formand. Udvalget konstituerer sig selv, mens formanden udpeges af bestyrelsen. Udvalget består af 8 medlemmer, der hver kan sidde i højst 6 år. Der tilstræbes en bred geografisk fordeling, deltagelse af en yngre psykiater og så vidt muligt også et medlem fra bestyrelsen. Hovedkursuslederen er medlem af Videreuddannelsesudvalget.

 

Økonomi:

Udgifter til rejse og fortæring i forbindelse med afholdelse af møder afholdes af DPS for medlemmer udpeget af bestyrelsen. En gang årligt må udvalget slutte et møde med en mindre middag. Møder må ikke være sponsoreret. Udvalget udarbejder budget og regnskab for H-kurser, som godkendes af Sundhedsstyrelsen. Bilag for udvalgets forbrug indsendes til kasseren i DPS senest 15. feb. hvert år

 

Årsrapport:

Formanden indsender hvert år årsrapport med kommissorium, beskrivelse af VUU´s aktiviteter og en liste over udvalgets medlemmer med årstal for indtræden i udvalget.

 

Udvalgets medlemmer:

Bente Brysting, formand
Afd P, Århus Universitetshospital Risskov
Skovagervej 2
8240 Risskov
email: Bente.brysting@ps.rm.dk
telefon: 7847 1880
indtrådt 2015

Overlæge, Ph.D. Ulla Agerskov Andersen, hovedkursusleder
Lokalpsykiatri Odense
Toldbodhusevej 4
5000 Odense C
email: uagerskov@health.sdu.dk
telefon: 6541 4134
indtrådt 2004

Birte Smidt
Anoreksiklinikken
Region Hovedstadens Psykiatri
Psykiatrisk Center København
Blegdamsvej 9
Direkte: 3864 7066
Mobil : 2664 8822
email: birte.smidt@regionh.dk
telefon: 3864 7061/60
indtrådt 2016

Torsten Bjørn Jacobsen
Psykiatrisk Center København, afd. O.
Edel Sauntes Allé 10
2100 København
email: tbj@dadlnet.dk
telefon: 2342 4827
indtrådt 2016

Rasmus Handest
Reservelæge, Neurologisk afdeling Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 København Ø
email: rhandest@gmail.com
indtrådt 2016

Simon Ploug Gartner
Afdelingslæge, PC Glostrup
email: simon.ploug.gartner@regionh.dk
arb.mobil: 4018 2189
privat: 6013 8763
indtrådt 2014

Camilla Gøtzsche
Psykiatrisk Center København
Blegdamsvej 9
2100 København Ø
email: camilla.goetzsche@regionh.dk
telefon: 3864 7040
indtrådt 2012

Bente Arnika Skydsgaard
Psykiatrien Øst,
Afsnit Ø3, Bygning 1, Lindehuset
Smedegade 16
4000 Roskilde
Psykiatrien, Region Sjælland
arbejdstelefon: 2476 4076
mobiltlf: 2876 6483
email: arnika@dadlnet.dk
indtrådt 2016

Sekretariat

Helen G. Nielsen
Rigshospitalet
Psykiatrisk afdeling O
Blegdamsvej 9
2100  København Ø
Telefon: 35456147
FAX: 35456238
email: helenger@rh.dk