Videreuddannelsesudvalg

Kommisorium

Formål:

Udvalget udarbejder og ajourfører den overordnede målsætning for både den teoretiske og den kliniske obligatoriske speciallægeuddannelse i psykiatri.

Arbejdsopgaver:

Udvalget udvælger de emneområder, der skal behandles i det teoretiske kursus (H-kursus) og udpeger sammen med bestyrelsen delkursusledere. Endvidere foretager udvalget løbende evalueringer af kursernes form og indhold mhp. evt. justeringer og ændringer. Bestyrelsen for DPS godkender den samlede målbeskrivelse. Udvalget godkender grunduddannelse i psykoterapi, mens godkendelse af vejledere ligger i psykoterapiudvalgets regi. Udvalget holder sig løbende orienteret om ændringer af de generelle retningslinier for speciallægeuddannelse og vurderer også, hvorvidt og hvorledes evt. ændringer vil få indflydelse på den psykiatriske speciallægeuddannelse. Udvalget holder kontakt med de uddannelsesansvarlige overlæger ved hoveduddannelsesafdelingerne. Udvalget holder endvidere kontakt med inspektorer, I-kursusledere, delkursusledere ved hoveduddannelsen og Sekretariaterne for den lægelige videreuddannelse. Det påhviler udvalget at koordinere de teoretiske uddannelsesprogrammer ved I- og H-afdelingerne. Udvalget refererer til bestyrelsen.

Medlemmer:

Videreuddannelse udvalget er nedsat af DPS’ bestyrelse og medlemmer udpeges af samme, efter indstilling fra udvalget. Ledige pladser opslås på DPS´s hjemmeside. Kort, motiveret ansøgning sendes til udvalgets formand. Udvalget konstituerer sig selv, mens formanden udpeges af bestyrelsen. Udvalget består af 8 medlemmer, der hver kan sidde i højst 6 år. Der tilstræbes en bred geografisk fordeling, deltagelse af en yngre psykiater og så vidt muligt også et medlem fra bestyrelsen. Hovedkursuslederen er medlem af Videreuddannelsesudvalget.

Økonomi:

Udgifter til rejse og fortæring i forbindelse med afholdelse af møder afholdes af DPS for medlemmer udpeget af bestyrelsen. En gang årligt må udvalget slutte et møde med en mindre middag. Møder må ikke være sponsoreret. Udvalget udarbejder budget og regnskab for H-kurser, som godkendes af Sundhedsstyrelsen. Bilag for udvalgets forbrug indsendes til kasseren i DPS senest 15. feb. hvert år

Årsrapport:

Formanden indsender hvert år årsrapport med kommissorium, beskrivelse af VUU´s aktiviteter og en liste over udvalgets medlemmer med årstal for indtræden i udvalget.

Udvalgets medlemmer:

Formand
Jesper Nørgaard Kjær
1. reservelæge
Regionspsykiatrien Midt
Email: jespern.kjaer@gmail.com

Ulla Agerskov Andersen, hovedkursusleder
Overlæge, ph.d.
Psykiatrisk afdeling Odense, universitetsfunktion

Taus Oliver Biba
Uddannelsesansvarlig overlæge
Psykiatrisk Afdeling Vejle

Signe Wegmann Düring
Forskningsansvarlig overlæge
Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser, Region H

Louise Turgut
Uddannelsesansvarlig overlæge
Psykiatrisk Center Glostrup

Marko Tomic
1. reservelæge
Psykiatrisk Center Amager

Sekretariat

Helen G. Nielsen
Rigshospitalet
Psykiatrisk afdeling O
Blegdamsvej 9
2100  København Ø
Telefon: 35456147
FAX: 35456238
Email: helenger@rh.dk