Videreuddannelsesudvalg

Kommisorium

Formål:

Udvalget udarbejder og ajourfører den overordnede målsætning for både den teoretiske og den kliniske obligatoriske speciallægeuddannelse i psykiatri.

Arbejdsopgaver:

Udvalget udvælger de emneområder, der skal behandles i det teoretiske kursus (H-kursus) og udpeger sammen med bestyrelsen delkursusledere. Endvidere foretager udvalget løbende evalueringer af kursernes form og indhold mhp. evt. justeringer og ændringer. Bestyrelsen for DPS godkender den samlede målbeskrivelse. Udvalget godkender grunduddannelse i psykoterapi, mens godkendelse af vejledere ligger i psykoterapiudvalgets regi. Udvalget holder sig løbende orienteret om ændringer af de generelle retningslinier for speciallægeuddannelse og vurderer også, hvorvidt og hvorledes evt. ændringer vil få indflydelse på den psykiatriske speciallægeuddannelse. Udvalget holder kontakt med de uddannelsesansvarlige overlæger ved hoveduddannelsesafdelingerne. Udvalget holder endvidere kontakt med inspektorer, I-kursusledere, delkursusledere ved hoveduddannelsen og Sekretariaterne for den lægelige videreuddannelse. Det påhviler udvalget at koordinere de teoretiske uddannelsesprogrammer ved I- og H-afdelingerne. Udvalget refererer til bestyrelsen.

Medlemmer:

Videreuddannelse udvalget er nedsat af DPS’ bestyrelse og medlemmer udpeges af samme, efter indstilling fra udvalget. Ledige pladser opslås på DPS´s hjemmeside. Kort, motiveret ansøgning sendes til udvalgets formand. Udvalget konstituerer sig selv, mens formanden udpeges af bestyrelsen. Udvalget består af 8 medlemmer, der hver kan sidde i højst 6 år. Der tilstræbes en bred geografisk fordeling, deltagelse af en yngre psykiater og så vidt muligt også et medlem fra bestyrelsen. Hovedkursuslederen er medlem af Videreuddannelsesudvalget.

Økonomi:

Udgifter til rejse og fortæring i forbindelse med afholdelse af møder afholdes af DPS for medlemmer udpeget af bestyrelsen. En gang årligt må udvalget slutte et møde med en mindre middag. Møder må ikke være sponsoreret. Udvalget udarbejder budget og regnskab for H-kurser, som godkendes af Sundhedsstyrelsen. Bilag for udvalgets forbrug indsendes til kasseren i DPS senest 15. feb. hvert år

Årsrapport:

Formanden indsender hvert år årsrapport med kommissorium, beskrivelse af VUU´s aktiviteter og en liste over udvalgets medlemmer med årstal for indtræden i udvalget.

Udvalgets medlemmer:

Formand, Rasmus Handest
1. Reservelæge, Psykiatrisk Center Amager
Gammel Kongevej 33
1610 København V
Email: rhandest@gmail.com
indtrådt 2016

Overlæge, Ph.D. Ulla Agerskov Andersen, hovedkursusleder
Lokalpsykiatri Odense
Toldbodhusevej 4
5000 Odense C
Email: uagerskov@health.sdu.dk
telefon: 6541 4134
indtrådt 2004

Overlæge, Bente Arnika Skydsgaard
Distriktspsykiatrien, Næstved
Ringstedgade 41, 4700 Næstved
arbejdstelefon: 5853 7180
mobiltlf: 2876 6483
Email: bentearnika@gmail.com
indtrådt 2016

Speciallæge, Taus Oliver Biba
Psykiatrisk Afdeling Odense – Universitetsfunktion, Læger
mobil direkte: 3058 6821
Email: taus.oliver.biba@rsyd.dk
indtrådt 2019

Overlæge, ph.d., klinisk lektor, Bjørn H. Ebdrup
Psykiatrisk Center Glostrup
Nordstjernevej 41
2600 Glostrup
Email: bjoern.Ebdrup@regionh.dk
indtrådt 2019

Afdelingslæge, Teodora Alexandra Popa
Aalborg Universitetshospital, Psykiatrien – Klinik Syd
Mølleparkvej 10
9000 Aalborg
Email: t.popa@rn.dk
Indtrådt 2018

Reservelæge, Jesper Nørgaard Kjær
Aarhus Universitetshospital, Psykiatrien
Email: jespka@rm.dk
Indtrådt 2020


Sekretariat

Helen G. Nielsen
Rigshospitalet
Psykiatrisk afdeling O
Blegdamsvej 9
2100  København Ø
Telefon: 35456147
FAX: 35456238
Email: helenger@rh.dk