Fagområde-udvalg

Kommissorium for ad hoc-udvalget om Fagområder under Dansk Psykiatrisk Selskab

Formål:

  • At gennemgå det psykiatriske speciales eksisterende fagområder/subspecialer og opdatere dem, der aktuelt er anmeldt til LVS i lyset af Sundhedsstyrelsens aktuelle arbejde med grundskabelonen for speciallægeuddannelsen og den internationale, primært europæiske, udvikling i det psykiatriske speciale og subspecialer.
  • At komme med nye forslag til subspecialisering, fagområder og ekspertområder i fremtidens psykiatri, samt forslag om grundskabelon for godkendelseskriterier og implementeringsplan for fremtidige fagområder.

Om fagområder fra LVS website: ”Et fagområde afgrænser et særligt interesse- og kompetenceområde, som enten ikke er dækket af et godkendt speciale eller udgør en mindre del heraf. Fagområder kan ikke opnå eller tildeles godkendelse eller autorisation af sundhedsmyndighederne. Det er således vigtigt, at de videnskabelige selskaber beskriver relevante fagområder, hvad angår kompetencekrav og uddannelsesmåde som vejledning for læger, som søger uddannelse på det pågældende område. Fagområdebeskrivelserne registreres og vedligeholdes på LVS hjemmeside, hvorfra der etableres links til de mere detaljerede beskrivelser, som typisk vil findes på selskabernes hjemmeside.”

Terminologien er lidt forskellig, men det dækker over

  • Fagområder
  • Subspecialer
  • Interesseområder
  • Ekspertområder

Det svarer nogenlunde til

  • tidligere grenspecialer
  • uformelle (nuværende og evt. kommende) subspecialer, interesseområder og ekspertområder

Psykiatrien har i 2004 (og dermed aktuelt) indmeldt 9 fagområder, hvoraf 2 har velbeskrevne kompetencekrav og uddannelsesmåde (Psykoterapi og Retspsykiatri), mens 5 er ikke-udfyldte standard skabeloner (Skizofreni; Affektive Lidelser; Misbrugspsykiatri; Ikke-psykotiske lidelser; Psykofarmakologi) og 2 har foreløbige beskrivelser (Ældrepsykiatri; Spiseforstyrrelser). Udvalget arbejder med modernisering af fagområderne/subspecialisering ud fra den forudsætning, at et fornyet fokus på yderligere uddannelse efter speciallægeuddannelsen, på samme måder som det ses i andre specialer, vil øge fagligheden i hverdagen, mindske stigmatiseringen af specialet, samt forbedre rekrutteringen af læger til specialet.

Udvalget består af:
Formand
Sidse Arnfred
Professor, overlæge, dr.med og post-graduat klinisk lektor
(2021)

Trine Maria Nørregaard Hansen
Uddannelsesansvarlig overlæge
(2021)

Johannes Krogh
Uddannelsesansvarlig overlæge
(2021)

Torsten Bjørn Jacobsen
Speciallæge, ph.d.
(2021)

Maria Nilsson
Afdelingslæge, ph.d.
(2021)

Signe Wegmann Düring
Forskningsoverlæge, ph.d., post.doc
(2024)

Jeanett Østerby Bauer
Stabsoverlæge, ph.d.
Region H
Bestyrelsesmedlem DPS

1 Vakance