Etikudvalg

 

Medlemmer af etikudvalget:

Medlemmer af  DPS’ etikudvalg – opdateret september 2019

Formand, Henriette Bruun

Mette Falkenberg Krantz

Annik Francoise Urfe Parnas

Nikolaj Kragelund

Erik Sandsten

Lene Høgh

 

Kommissorium for etikudvalg

Psykiatrien er et lægevidenskabeligt speciale. Ligesom alle andre lægevidenskabelige specialer er der nogle helt grundlæggende etiske problemstillinger når behandling skal planlægges og nye metoder udvikles. Blandt disse kan nævnes hensynet til den enkeltes autonomi; muligheden for at udøve tvang; sikring af adgang til sufficient behandling; stillingtagen til nye behandlingsformer. I lyset heraf har Dansk Psykiatrisk Selskab bestyrelse derfor besluttet at nedsætte et stående Etikudvalg.

 

Sammensætning

Udvalget består af 5 medlemmer, der skal være medlemmer af selskabet. Medlemmerne udpeges af DPS bestyrelse efter opslag på hjemmesiden. Medlemmerne af udvalget udpeges for en periode af seks år og kan ikke genvælges. Udvalget har en formand, der ligeledes udpeges af bestyrelsen efter indstilling fra udvalget. Det skal tilstræbes at udvalget sammensættes af repræsentanter fra hospitalspsykiatrien og speciallægepraksis

 

Formål

Udvalget har til opgave at bistå bestyrelsen i etiske spørgsmål. Det kan ske gennem udarbejdelse af skriftlige svar til godkendelse i DPS bestyrelse eller udarbejdelse af udkast til etiske retningslinier. Udvalget skal også selvstændigt overvåge den aktuelle forskning, udvikling og debat på området og dermed identificere eventuelle problemfelter. Dette for at rådgive bestyrelsen forebyggende og fremadrettet

 

Arbejdsform

Udvalget mødes når formanden indkalder til møde. Møde aktiviteten bekostes af DPS og skal ske under hensyn til et rimeligt omkostning. Udvalget aflægger regnskab årligt i den udstrækning at der har været indtægter eller udgifter udover ovennævnte. Udvalget skal ikke beskæftige sig med individuelle sager.