Etikudvalg

Nyt fra Etisk Udvalg

Attitudes to and knowledge about ethical issues
Spørgeskemaundersøgelse om kontakt til medicinalindustrien

Medlemmer af etikudvalget:

Medlemmer af  DPS’ etikudvalg – opdateret marts 2022

Forperson
Sara Kærn Linstow
Ph.d. studerende, Københavns Universitet
Tilknyttet Psykiatrisk Center Amager
Medlem siden 2022

Næstforperson
Gunhild Isfeldt
Speciallæge i psykiatri, overlæge
Hersted Vester Fængsel
Medlem siden 2020

Nis Frederik Palm Suppli
Reservelæge i hoveduddannelse
Psykiatrisk Center København
Medlem siden 2020

Mads Søndergaard Deleuran
Reservelæge i hoveduddannelse
Psykiatrisk Center København
Medlem siden 2020

Rikke Warming Hilker
Ledende overlæge
Psykiatrisk Center København, OPUS
Bestyrelsesmedlem DPS
Medlem siden 2024

Kommissorium for etikudvalg

Psykiatrien er et lægevidenskabeligt speciale. Ligesom alle andre lægevidenskabelige specialer er der nogle helt grundlæggende etiske problemstillinger når behandling skal planlægges og nye metoder udvikles. Blandt disse kan nævnes hensynet til den enkeltes autonomi; muligheden for at udøve tvang; sikring af adgang til sufficient behandling; stillingtagen til nye behandlingsformer. I lyset heraf har Dansk Psykiatrisk Selskab bestyrelse derfor besluttet at nedsætte et stående Etikudvalg.

Sammensætning

Udvalget består af 7 medlemmer, der skal være medlemmer af selskabet. Medlemmerne udpeges af DPS bestyrelse efter opslag på hjemmesiden. Medlemmerne af udvalget udpeges for en periode af seks år og kan ikke genvælges. Udvalget har en formand, der ligeledes udpeges af bestyrelsen efter indstilling fra udvalget. Det skal tilstræbes at udvalget sammensættes af repræsentanter fra hospitalspsykiatrien og speciallægepraksis

Formål

Udvalget har til opgave at bistå bestyrelsen i etiske spørgsmål. Det kan ske gennem udarbejdelse af skriftlige svar til godkendelse i DPS bestyrelse eller udarbejdelse af udkast til etiske retningslinier. Udvalget skal også selvstændigt overvåge den aktuelle forskning, udvikling og debat på området og dermed identificere eventuelle problemfelter. Dette for at rådgive bestyrelsen forebyggende og fremadrettet

Arbejdsform

Udvalget mødes når formanden indkalder til møde. Møde aktiviteten bekostes af DPS og skal ske under hensyn til et rimeligt omkostning. Udvalget aflægger regnskab årligt i den udstrækning at der har været indtægter eller udgifter udover ovennævnte. Udvalget skal ikke beskæftige sig med individuelle sager.