Digital innovation

Kommissorium for Udvalg for Digital Innovation under Dansk Psykiatrisk Selskab

Formål: Ud fra opdateret viden at kunne rådgive bestyrelsen og andre interessenter om mulighederne for udvikling og innovation gennem teknologiske virkemidler af relevans for psykiatrien. Det tillægges vægt at alle nye løsninger er undersøgt og så vidt muligt evidensbaserede.

I en tid hvor digitale løsninger som apps, wearables, virtual reality, telemedicin, internetbehandling, internet of things o.a. er genstand for intens forskningsinteresse og i stigende grad vinder indpas i den sundhedsfaglige hverdag, rejses uvægerligt spørgsmål om etik, evidens, datahåndtering, implementering, investering af ressourcer (økonomisk, uddannelsesmæssigt, menneskeligt) og mulige fremtidsperspektiver.

Et særligt område er machine learning og kunstig intelligens. Kunstig intelligens har i mange sammenhænge vist sig som et effektivt værktøj og mange mener at det de kommende år vil være en væsentlig del af en gennemgribende forandring af sundhedsvæsenet. Her er det vigtigt på grund af områdets kompleksitet at det kliniske beslutningsgrundlag bliver gennemskueligt for at understøtte en bedre behandling med etisk ansvarlig brug af algoritmer. Disse og andre væsentlige problemstillinger må man forholde sig til i arbejdet med big data, machine learning og kunstig intelligens.

Der sigtes mod at udvalget vil fungere som rådgivende ressource for bestyrelsen mhp. at kunne bidrage kritisk og produktivt til den digitale og teknologiske udvikling i psykiatrien, samt at rådgive i konkrete sager. Med udgangspunkt i selskabet søges desuden at skabe et netværk med fokus på digitalisering og teknologi i psykiatrien. På sigt ønskes at tilbyde relevante uddannelsesmuligheder for at kunne arbejde med digitale løsninger i psykiatrien samt vejledning til hospitalsafdelinger med interesse i at implementere teknologiske løsninger.

I udvalget arbejdes med digital og teknologisk innovation ud fra seks områder

  • Evidens
  • Etik
  • Udvikling
  • Implementering
  • Uddannelse
  • Rådgivning

Målsætningen er:

– I samarbejde med bestyrelsen at indarbejde området i en større strategi for psykiatrien i Danmark.

– At der tages initiativ til uddannelse og udvikling indenfor området, samt at netværket af interesserede i digitalisering og innovation indenfor psykiatrien udbygges.

Udvalget består af:

Formand
Christian Legind
Læge, ph.d.
Center for Neuropsykiatrisk Skizofreniforskning, Psykiatrisk Center København

Bjørn Ebdrup
Professor, overlæge, ph.d.
Center for Neuropsykiatrisk Skizofreniforskning, CNSR, Psykiatrisk Center Glostrup

Andreas Aalkjær Danielsen
Læge, ph.d.
Forskningsenheden for psykoser, Aarhus Universitetshospital

Maria Faurholt-Jepsen
Læge, ph.d., dr.med., postdoc, forskningslektor
Psykiatrisk Center København

Michael Eriksen Benros
Professor, overlæge, ph.d.
Biological and Precision Psychiatry, Copenhagen Research Centre for Mental Health, Mental Health Center Copenhagen, Copenhagen University Hospital

Simon Anhøj
Læge, ph.d., cand.mag. i filosofi
Forskningsenheden for Psykiatri, Psykiatrisk Afdeling Odense