Årsmødeudvalg

Kommissorium for Dansk Psykiatrisk Selskabs årsmødeudvalg

Baggrund
Dansk Psykiatrisk Selskab afholder hvert år et tredages årsmøde. Årsmødet har indtil nu været arrangeret af bestyrelsen alene. Der er imidlertid meget arbejde i forbindelse at arrangere mødet, hvorfor der nedsættes et udvalg for at aflaste bestyrelsen.

Formål
Udvalget skal hjælpe bestyrelsen med at arrangere og gennemføre årsmødet.

Indhold
Udvalget skal udarbejde forslag til det overordnede program, forslag til krav til symposieledere, planlægge tilmelding, kontakte sponsorer og hotel, musik m.v. samt sørge for at relevant materiale udsendes til medlemmer og kommer på selskabets hjemmeside. Udvalget skal ajourføre ”køreplan” for årsmødet, der er en beskrivelse af opgaverne i forbindelse med planlægning af et årsmøde. Udvalget hjælper med den praktiske afvikling af årsmødet.
Udvalget kan ikke selv tage beslutninger vedr. program, regler for deltagelse, økonomi m.v., men komme med forslag til bestyrelsen, der har ansvaret for årsmødet. Det er bestyrelsen, der udarbejder budget og regnskab for årsmødet

Sekretærbistand
Der er sekretærbistand vedr. selve medlemstilmeldingen ligesom en sekretær hjælper med at redigere og sørge for trykning af årsmødeprogrammet.

Udvalgets medlemmer
Der er 4 medlemmer i udvalget, hvoraf 2 bør være fra bestyrelsen for at sikre et tæt samarbejde. Man kan højst være medlem af udvalget i 6 år. Bestyrelsen kan dog i særlige tilfælde beslutte, at et medlem kan sidde i udvalget i mere end 6 år.

Økonomi
Udvalgets medlemmer får refunderet rejseudgifter og passende fortæring i forbindelse med deltagelse i udvalgsmøder. Udvalgets medlemmer deltager gratis i årsmødet.

Medlemmer:

Thomas Kirkegaard
Overlæge
Psykiatrisk Center København
Bestyrelsesmedlem DPS

Lene Høgh
Speciallæge
Region Syddanmark
Næstforperson DPS

Merete Nordentoft
Professor, dr.med.
Forperson DPS
Medlem 2022

Helle B. Krog
Region Hovedstadens Psykiatri
Bestyrelsesmedlem DPS
Medlem 2023

Camilla Lindahl
Aarhus Universitetshospital Skejby
Suppleant DPS
Medlem 2023