Vedtægter

Foreningen af Yngre Psykiatere (FYP) er en fraktion af såvel Dansk Psykiatrisk Selskab (DPS) som Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab i Danmark (BUP-DK).

Foreningens formål er at fremme yngre børne- og ungdomspsykiateres og voksenpsykiateres interesser inden for DPS’s og BUP-DK’s formålsparagrafers rammer.

Dette opnås ved:

  1. at nedsætte arbejdsgrupper, som har til opgave at udforme oplæg til diskussionsmøder,
  2. at oprette og opretholde informationsvirksomhed, kombineret med indbyrdes kommunikation,
  3. at opstille medlemmer af FYP ved valg til DPS’s og BUP-DKs bestyrelser og holde disse informeret om FYP’s synspunkter.

I FYP optages yngre psykiatere, der er medlem af DPS/BUP-DK og FayL. Indmeldelse i FYP sker automatisk ved indmeldelse i DPS eller BUP-DK. Udmeldelse følger automatisk udmeldelse af FayL, DPS eller BUP-DK. Yngre psykiatere i DPS/BUP-DK, der ikke ønsker medlemskab af FYP, kan udmelde sig i henhold til §8 i såvel DPS’ som BUP-DK’s love.

Ordinær generalforsamling afholdes årligt i januar. FYP’s ledelse indkalder skriftligt hertil med 3 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden med følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning fra ledelse og arbejdsgrupper.
  3. Godkendelse af regnskab og fastlæggelse af kontingent.
  4. Valg af ledelse, medlemmer af arbejdsgrupper og revisorer og opstilling af eventuelle FYP kandidater ved valg til DPS/BUP-DK’s bestyrelser.
  5. Eventuelt.

Kandidater til FYP’s ledelse skal indkaldes af ledelsen inden 1. november, og opstilling kan finde sted før eller på generalforsamlingen.

Et medlem kan ved skriftlig henvendelse til FYP’s ledelse senest 1. december få en sag optaget som selvstændigt punkt på dagsordenen. Afgørelser på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal, j. dog § 12 og § 13. Afstemningen skal være skriftlig, hvis blot et medlem forlanger det.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af FYP’s ledelse, hvis 3 medlemmer af denne ønsker det. Hvis en tredjedel af medlemmerne skriftligt begærer dette over for ledelsen, skal denne inden 14 dage skriftligt indkalde til ekstraordinær generalforsamling med 14 dages varsel.

Kassereren fremlægger revideret regnskab, budget og kontingentforslag ved den ordinære generalforsamling.

Stk. 1.
På generalforsamlingen vælges ledelsesmedlemmer. Ledelsen skal fortrinsvis sammensættes af både børne- og voksenpsykiatere, således at der bor ledelsesmedlemmer såvel øst som vest for Storebælt. Afstemningen er skriftlig og sker ved udfyldelse af stemmeseddel med navne på medlemmer, som opstiller til valg.

Antallet af navne på stemmesedlen må højst være lig antallet af pladser på valg. En sådan stemmeseddel kan indsendes i forvejen til formanden for ledelsen og må være denne i hænde en uge før generalforsamlingen.

Stk. 2.
Der vælges efter flest stemmer 4 ledelsesmedlemmer for 2 år i lige år og 3 ledelsesmedlemmer for 2 år i ulige år. Ved et medlems afgang fra ledelsen efter mindre end et års funktion vælges ved den årlige generalforsamling den af de opstillede kandidater, der har fået flest stemmer efter de indvalgte ledelsesmedlemmer, som nyt medlem for det resterende år.

Stk. 3.
Ved stemmelighed foretages om nødvendigt ny afstemning af de fremmødte på generalforsamlingen, og ved fortsat stemmelighed foretages lodtrækning mellem kandidaterne med lige antal stemmer.

Stk. 4.
Mindst én plads i FYP ledelsesgruppen skal være besat med en repræsentant fra børne- og ungdomspsykiatrien, såfremt der findes kandidater hertil.

Ledelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med en formand, en sekretær og en kasserer med den begrænsning, at en person kan vælges til formand højst 2 på hinanden følgende år. Ledelsen koordinerer foreningens arbejde. Protokollat over alle ledelsesmøder skal underskrives af mindst 3 ledelsesmedlemmer.

Generalforsamlingen eller ledelsen kan nedsætte arbejdsgrupper til behandling af specielle opgaver.

Medlemmer af FYP i DPS/BUP-DK’s bestyrelse er bisiddere i FYP’s ledelse. De har møderet ved alle ledelsesmøder i FYP og mødepligt, når ledelsen ønsker det.

Medlemmer af FYP i DPS/BUP-DK’s udvalg er medlemmer af tilsvarende arbejdsgrupper, der er nedsat af foreningen.

Rejseudgifter for medlemmer af ledelse og arbejdsgrupper til indkaldte møder refunderes efter aftale med ledelsen.

Beslutning om foreningens ophør skal vedtages ved to på hinanden følgende generalforsamlinger. Mindst 2/3 af de fremmødte skal ved hver af disse generalforsamlinger stemme for ophøret. Ved foreningens ophør tilfalder en eventuel formue DPS og BUP-DK.

Vedtægtsændringer kræver mindst 2/3 flertal blandt de fremmødte på generalforsamlingen. Forslag til vedtægtsændringer skal være udsendt til medlemmerne samtidig med indkaldelse til generalforsamling.