Høringssvar


2018


 

Vedr.: Høringssvar: Besvarelse af spørgsmål i forbindelse med forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, sundhedsloven og forskellige andre love

Læs Dansk Psykiatrisk Selskabs høringssvar her

 


 

Vedr.: Høringssvar: Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v. (præcisering af målgruppen til de særlige pladser på psykiatrisk afdeling, indstillingsret for regionsrådet og justering af visitationskriterierne til de særlige pladser på psykiatrisk afdeling).

Læs Dansk Psykiatrisk Selskabs høringssvar her

 


 

Vedr.: Høring over bekendtgørelser på Sundheds- og Ældreministeriets område – konsekvensændringer som følge af databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven mv.

Læs Dansk Psykiatrisk Selskabs høringssvar her

 


 

Vedr.: Udkast til bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper:

Læs Dansk Psykiatrisk Selskabs høringssvar her

 


 

Vedr.: Høring over udkast til bekendtgørelser og vejledningen om behandling af personoplysninger i Sygehusmedicinregisteret.

Læs Dansk Psykiatrisk Selskabs høringssvar her

 


 

Vedr.: Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af Sundhedsloven (egenbetaling for tolkebistand)

Læs Dansk Psykiatrisk Selskabs høringssvar her

 


 

Vedr.: Høring over udkast til lovforslag om ændring af retsplejeloven (Nedbringelse af sagsbehandlingstiden i straffesager).

Læs Dansk Psykiatrisk Selskabs høringssvar her

 


 

Vedr.: Høring over udkast til forslag til lov om forsøg med socialt frikort

Læs Dansk Psykiatrisk Selskabs høringssvar her

 


 

Vedr.: Høringssvar til udkast om Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler

Læs Dansk Psykiatrisk Selskabs høringssvar her
Læs vejledningen her

 


2017


 

Vedr.: Høring over udkast til bekendtgørelser udstedt i medfør af lov nr. 665
af 8. juni 2017 om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt
inhabile.

Læs Dansk Psykiatrisk Selskabs høringssvar her

 


 

Vedr.: Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om social service (Mulighed for
forbud mod enheder, der muliggør internetadgang, undersøgelse af effekter samt brug af
afskærmningslokale m.v. i boformer med sikrede afdelinger).

Læs Dansk Psykiatrisk Selskabs høringssvar her

 


 

Vedr.: Høringsudkast – målepunkter 2018 – risikobaseret tilsyn

Læs Dansk Psykiatrisk Selskabs høringssvar her

 


 

Vedr.: Høring over udkast til forslag om ændring af sundhedsloven

Læs Dansk Psykiatrisk Selskabs høringssvar her

 


 

Vedr.: Høring over udkast til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

Læs Dansk Psykiatrisk Selskabs høringssvar her

 


 

Vedr.: Høringssvar – vejledning om aktindsigt m.v. i helbredsoplysninger

Læs Dansk Psykiatrisk Selskabs høringssvar her

 


 

Vedr.: Høringssvar – om målepunkter

Læs Dansk Psykiatrisk Selskabs høringssvar her

 


 

Vedr.: Høring over forslag til Lov om forsøgsordning med medicinsk cannabis

Læs Dansk Psykiatrisk Selskabs høringssvar her

 


 

Vedr.: Høring om vejledning om helbredskrav til kørekort

Læs Dansk Psykiatrisk Selskabs høringssvar her

 


 

Høring over ændring af bekendtgørelse om videregivelse af oplysninger fra Sund-
hedsdatastyrelsens Lægemiddelstatistikregister, samt opdateret vejledning

Læs Dansk Psykiatrisk Selskabs høringssvar her

 


 

Dansk Psykiatrisk Selskabs høringssvar vedr. Revision af Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler
(Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 9009 af 27/12/2013)

Læs Dansk Psykiatrisk Selskabs høringssvar her

 


 

Vedr. høring af Forslag til Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile (Tvangsbehandlingsloven)

Læs Dansk Psykiatrisk Selskabs høringssvar her

 


 

Høring – Lovforslag om oprettelse af specialiserede socialpsykiatriske afdelinger (februar)

Læs Dansk Psykiatrisk Selskabs høringssvar her

 


 

Høring – Lovforslag om oprettelse af specialiserede socialpsykiatriske afdelinger (januar)

Læs Dansk Psykiatrisk Selskabs høringssvar her

 


 

Høring – Udkast til målepunkter for risikobaserede tilsyn 2017

Læs Dansk Psykiatrisk Selskabs høringssvar her

 


 

Høringssvar vedr.: Høring over bekendtgørelse om praktiserende kiropraktorers mulighed for henvisning til billeddiagnostiske undersøgelser

Læs Dansk Psykiatrisk Selskabs høringssvar her

 


2016


 

Vedr. Høring – Udkast til ændring af sundhedsloven (Bedre brug af helbredsoplysninger m.v.)

Læs Dansk Psykiatrisk Selskabs høringssvar her

 


 

DPS Høringssvar til udkast til revideret ”Vejledning om koordinering af sundhedsydelser og visse sociale ydelser for borgere, der rejser mellem EU/EØS-landene og Schweiz”

Læs Dansk Psykiatrisk Selskabs høringssvar her

 


 

Høringssvar i forbindelse med dimensionering af speciallægeuddannelsen 2018-2022 – psykiatri

Læs Dansk Psykiatrisk Selskabs høringssvar her

 


 

Høringssvar: Forslag til lov om ændring af regionernes finansiering (Ændret kommunal medfinansiering, indførelse af regional omfordeling som følge af effektiviseringsgevinster ved kvalitetsfondsprojekter mv.)

Læs Dansk Psykiatrisk Selskabs høringssvar her

 


 

Høringssvar: Forslag til lov om ændring af sundhedsloven (justering af takster for somatiske færdigbehandlingsdage

Læs Dansk Psykiatrisk Selskabs høringssvar her

 


 

Høringssvar til arbejdsgruppens afrapportering: indsatser til forebyggelse af vold på botilbud – 8 indsatsområder

Læs Dansk Psykiatrisk Selskabs høringssvar her

 


 

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling m.v.

Læs Dansk Psykiatrisk Selskabs høringssvar her

 


 

Høringssvar vedr. Kommissorium for arbejde om en forbedret indsats imod vold på botilbud

Læs Dansk Psykiatrisk Selskabs høringssvar her

 


 

Høringssvar til forslag til fremtidig tilskudsstatus for lægemidler mod Parkinsons

Læs Dansk Psykiatrisk Selskabs høringssvar her

 


 

Høringssvar vedr. Sundheds- og Ældreministeriets Bekendtgørelse om befordring og befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven

Læs Dansk Psykiatrisk Selskabs høringssvar her

 


 

Høringssvar vedr. Bekendtgørelse om offentliggørelse af påbud givet som led i Styrelsen for
Patientsikkerheds tilsyn med sygehuse, klinikker og andre behandlingssteder

Læs Dansk Psykiatrisk Selskabs høringssvar her

 


 

Høringssvar vedr. Vejledning om forhåndstilkendegivelser, behandlingsplaner, tvangsfiksering og tvungen opfølgning efter udskrivning, m.v. for patienter indlagt på psykiatriske afdelinger

Læs Dansk Psykiatrisk Selskabs høringssvar her

 


 

Høringssvar vedr. Udkast til bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper

Læs Dansk Psykiatrisk Selskabs høringssvar her

 


 

Høringssvar vedr. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsgang indenfor sundhedsvæsenet og lov om tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling

Læs Dansk Psykiatrisk Selskabs høringssvar her

 


2015


 

Høringssvar vedr. NKR om behandling af OCD

Læs Dansk Psykiatrisk Selskabs indlæg her

 


 

Høringssvar vedr. NKR for Alkoholafhængighed og Psykisk lidelse

Læs Dansk Psykiatrisk Selskabs indlæg her

 


 

Høringssvar vedr. The Convention on Human Rights and Biomedicine, the Committee on Bioethics

Læs Dansk Psykiatrisk Selskabs indlæg her

 


 

Høringssvar vedr. Lov om ændring af straffeloven (Kriminalisering af besiddelse af mobiltelefon og lign. i varetægtssurrogat)

Læs Dansk Psykiatrisk Selskabs indlæg her

 


 

Høringssvar vedr. NKR for skizofreni

Læs Dansk Psykiatrisk Selskabs indlæg her

 


2014


 

Høringssvar vedr. NKR for alkoholafhængighed

Læs Dansk Psykiatrisk Selskabs indlæg her

 


 

Høringssvar vedr. Forslag til ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Læs Dansk Psykiatrisk Selskabs indlæg her

 


 

Høringssvar vedr. Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner

Læs Dansk Psykiatrisk Selskabs indlæg her

 


 

Høringssvar vedr. Udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven

Læs Dansk Psykiatrisk Selskabs indlæg her

 


 

Høringssvar vedr. Antipsykotika

Læs Dansk Psykiatrisk Selskabs indlæg her

 


2013


 

Høringssvar vedr. Sundhedsstyrelsens vejledning om vurdering af helbredskrav til førere af motorkøretøjer

Læs Dansk Psykiatrisk Selskabs indlæg her

 


 

Høringssvar: Antipsykotika

Læs Dansk Psykiatrisk Selskabs indlæg her

 


 

Høringssvar: NKR for udredning og behandling af demens

Læs Dansk Psykiatrisk Selskabs indlæg her

 


2011


 

Høringssvar: DSAM’s kliniske vejledning “Funktionelle symptomer og lidelser”

Læs Dansk Psykiatrisk Selskabs indlæg her

 


 

Dimensionering af uddannelsesstillinger

Læs Dimensioneringsplan fra SST  her

Læs Dansk Psykiatrisk Selskabs indlæg her

 


 

Distriktspsykiatrien skal ikke overtages af kommunerne

Læs DPS’ brev til Folketingets Sundhedsudvalg her

 


 

DPS´ høringssvar til Region Hovedstadens Hospitals- og psykiatriplan

Læs Dansk Psykiatrisk Selskabs indlæg her

 

Se Høring her
Se Høringsparter her
Se Følgebrev her

 


 

Styrket indsats for den ældre medicinske patient – fagligt oplæg til en national handlingsplan

Se Sundhedsstyrelsens høringsudkast her
Høringssvar DPS – Ældrepsykiatrisk interessegruppe her

 


 

Ny vejledning om sundhedsberedskab i regioner og kommuner

Se den her (Udgivet 2011)

 


 

Rapporten Vejledning om kommunal rehabilitering

Læs Dansk Psykiatrisk Selskabs indlæg her

Læs rapporten “Vejledning om kommunal rehabilitering” her

 


 

Modafinil til behandling af depression

Læs Dansk Psykiatrisk Selskabs indlæg her