Høringssvar

2024

Høringssvar vedr. Vejledning om behandling med psykofarmaka af voksne med psykiske lidelser og adfærdsforstyrrelser

Høringssvar vedr. Fokuseret høring af Vejledning om behandling med psykofarmaka af voksne med psykiske lidelser og adfærdsforstyrrelser

Høringssvar vedr. Bekendtgørelse om forretningsorden for Nævnet for Sundhedsapp

Høringssvar vedr. udkast til lovforslag om lov om ændring af lov om social service, lov om voksenansvar for anbragte børn og unge, lov om opkrævning af underholdningsbidrag og forskellige andre love

Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v.

FYP svar vedr. høring over forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v.

Høringssvar vedr. udkast til lov om ændring af våbenloven


2022


Svar til Styrelsen for Patientsikkerhed vedrørende orale antikoagulantia ved ECT læs her


 

2020


Vedr.: National klinisk retningslinje for forebyggelse og behandling af organisk delirium

Læs Dansk Psykiatrisk Selskabs høringssvar her


Vedr.: Høring over

Vejledning nr. 9778 af 2. august 2016 om forhåndstilkendegivelser, behandlingsplaner, tvangsfiksering og tvungen opfølgning efter udskrivning, m.v. for patienter indlagt på psykiatriske afdelinger

Vejledning nr. 9798 af 16. august 2016 om udfyldelse af tvangsprotokoller (registrering af anvendelse af tvang i psykiatrien) samt registrering af anvendelse af udskrivningsaftaler/koordinationsplaner.

Læs Dansk Psykiatrisk Selskabs høringssvar her


Vedr.: Vedr.: Balance mellem udbuddet og efterspørgslen på speciallæger generelt og lokalt. Vurdering af udviklingen i efterspørgslen af speciallæger de kommende år. Faktorer, der forventes at kunne få indflydelse på behovet for speciallæger.

Læs Dansk Psykiatrisk Selskabs høringssvar her


2019


Vedr.: Høringssvar til udkast til vejledning om genoplivning og fravalg af genoplivning samt vejledning om fravalg og afbrydelse af livsforlængende behandling

Læs Dansk Psykiatrisk Selskabs høringssvar her


Vedr.: Vedr.: Høring af opdateret version af Seponeringslisten.

Læs Dansk Psykiatrisk Selskabs høringssvar her


2018


Vedr.: Høringssvar: Besvarelse af spørgsmål i forbindelse med forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, sundhedsloven og forskellige andre love

Læs Dansk Psykiatrisk Selskabs høringssvar her


Vedr.: Høringssvar: Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v. (præcisering af målgruppen til de særlige pladser på psykiatrisk afdeling, indstillingsret for regionsrådet og justering af visitationskriterierne til de særlige pladser på psykiatrisk afdeling).

Læs Dansk Psykiatrisk Selskabs høringssvar her


Vedr.: Høring over bekendtgørelser på Sundheds- og Ældreministeriets område – konsekvensændringer som følge af databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven mv.

Læs Dansk Psykiatrisk Selskabs høringssvar her


Vedr.: Udkast til bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper:

Læs Dansk Psykiatrisk Selskabs høringssvar her


Vedr.: Høring over udkast til bekendtgørelser og vejledningen om behandling af personoplysninger i Sygehusmedicinregisteret.

Læs Dansk Psykiatrisk Selskabs høringssvar her


Vedr.: Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af Sundhedsloven (egenbetaling for tolkebistand)

Læs Dansk Psykiatrisk Selskabs høringssvar her


Vedr.: Høring over udkast til lovforslag om ændring af retsplejeloven (Nedbringelse af sagsbehandlingstiden i straffesager).

Læs Dansk Psykiatrisk Selskabs høringssvar her


Vedr.: Høring over udkast til forslag til lov om forsøg med socialt frikort

Læs Dansk Psykiatrisk Selskabs høringssvar her


Vedr.: Høringssvar til udkast om Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler

Læs Dansk Psykiatrisk Selskabs høringssvar her
Læs vejledningen her


2017


Vedr.: Høring over udkast til bekendtgørelser udstedt i medfør af lov nr. 665
af 8. juni 2017 om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt
inhabile.

Læs Dansk Psykiatrisk Selskabs høringssvar her


Vedr.: Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om social service (Mulighed for
forbud mod enheder, der muliggør internetadgang, undersøgelse af effekter samt brug af
afskærmningslokale m.v. i boformer med sikrede afdelinger).

Læs Dansk Psykiatrisk Selskabs høringssvar her


Vedr.: Høringsudkast – målepunkter 2018 – risikobaseret tilsyn

Læs Dansk Psykiatrisk Selskabs høringssvar her


Vedr.: Høring over udkast til forslag om ændring af sundhedsloven

Læs Dansk Psykiatrisk Selskabs høringssvar her


Vedr.: Høring over udkast til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

Læs Dansk Psykiatrisk Selskabs høringssvar her


Vedr.: Høringssvar – vejledning om aktindsigt m.v. i helbredsoplysninger

Læs Dansk Psykiatrisk Selskabs høringssvar her


Vedr.: Høringssvar – om målepunkter

Læs Dansk Psykiatrisk Selskabs høringssvar her


Vedr.: Høring over forslag til Lov om forsøgsordning med medicinsk cannabis

Læs Dansk Psykiatrisk Selskabs høringssvar her


Vedr.: Høring om vejledning om helbredskrav til kørekort

Læs Dansk Psykiatrisk Selskabs høringssvar her


Høring over ændring af bekendtgørelse om videregivelse af oplysninger fra Sund-
hedsdatastyrelsens Lægemiddelstatistikregister, samt opdateret vejledning

Læs Dansk Psykiatrisk Selskabs høringssvar her


Dansk Psykiatrisk Selskabs høringssvar vedr. Revision af Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler
(Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 9009 af 27/12/2013)

Læs Dansk Psykiatrisk Selskabs høringssvar her


Vedr. høring af Forslag til Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile (Tvangsbehandlingsloven)

Læs Dansk Psykiatrisk Selskabs høringssvar her


Høring – Lovforslag om oprettelse af specialiserede socialpsykiatriske afdelinger (februar)

Læs Dansk Psykiatrisk Selskabs høringssvar her


Høring – Lovforslag om oprettelse af specialiserede socialpsykiatriske afdelinger (januar)

Læs Dansk Psykiatrisk Selskabs høringssvar her


Høring – Udkast til målepunkter for risikobaserede tilsyn 2017

Læs Dansk Psykiatrisk Selskabs høringssvar her


Høringssvar vedr.: Høring over bekendtgørelse om praktiserende kiropraktorers mulighed for henvisning til billeddiagnostiske undersøgelser

Læs Dansk Psykiatrisk Selskabs høringssvar her


2016


Vedr. Høring – Udkast til ændring af sundhedsloven (Bedre brug af helbredsoplysninger m.v.)

Læs Dansk Psykiatrisk Selskabs høringssvar her


DPS Høringssvar til udkast til revideret ”Vejledning om koordinering af sundhedsydelser og visse sociale ydelser for borgere, der rejser mellem EU/EØS-landene og Schweiz”

Læs Dansk Psykiatrisk Selskabs høringssvar her


Høringssvar i forbindelse med dimensionering af speciallægeuddannelsen 2018-2022 – psykiatri

Læs Dansk Psykiatrisk Selskabs høringssvar her


Høringssvar: Forslag til lov om ændring af regionernes finansiering (Ændret kommunal medfinansiering, indførelse af regional omfordeling som følge af effektiviseringsgevinster ved kvalitetsfondsprojekter mv.)

Læs Dansk Psykiatrisk Selskabs høringssvar her


Høringssvar: Forslag til lov om ændring af sundhedsloven (justering af takster for somatiske færdigbehandlingsdage

Læs Dansk Psykiatrisk Selskabs høringssvar her


Høringssvar til arbejdsgruppens afrapportering: indsatser til forebyggelse af vold på botilbud – 8 indsatsområder

Læs Dansk Psykiatrisk Selskabs høringssvar her


Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling m.v.

Læs Dansk Psykiatrisk Selskabs høringssvar her


Høringssvar vedr. Kommissorium for arbejde om en forbedret indsats imod vold på botilbud

Læs Dansk Psykiatrisk Selskabs høringssvar her


Høringssvar til forslag til fremtidig tilskudsstatus for lægemidler mod Parkinsons

Læs Dansk Psykiatrisk Selskabs høringssvar her


Høringssvar vedr. Sundheds- og Ældreministeriets Bekendtgørelse om befordring og befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven

Læs Dansk Psykiatrisk Selskabs høringssvar her


Høringssvar vedr. Bekendtgørelse om offentliggørelse af påbud givet som led i Styrelsen for
Patientsikkerheds tilsyn med sygehuse, klinikker og andre behandlingssteder

Læs Dansk Psykiatrisk Selskabs høringssvar her


Høringssvar vedr. Vejledning om forhåndstilkendegivelser, behandlingsplaner, tvangsfiksering og tvungen opfølgning efter udskrivning, m.v. for patienter indlagt på psykiatriske afdelinger

Læs Dansk Psykiatrisk Selskabs høringssvar her


Høringssvar vedr. Udkast til bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper

Læs Dansk Psykiatrisk Selskabs høringssvar her


Høringssvar vedr. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsgang indenfor sundhedsvæsenet og lov om tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling

Læs Dansk Psykiatrisk Selskabs høringssvar her


2015


Høringssvar vedr. NKR om behandling af OCD

Læs Dansk Psykiatrisk Selskabs indlæg her


Høringssvar vedr. NKR for Alkoholafhængighed og Psykisk lidelse

Læs Dansk Psykiatrisk Selskabs indlæg her


Høringssvar vedr. The Convention on Human Rights and Biomedicine, the Committee on Bioethics

Læs Dansk Psykiatrisk Selskabs indlæg her


Høringssvar vedr. Lov om ændring af straffeloven (Kriminalisering af besiddelse af mobiltelefon og lign. i varetægtssurrogat)

Læs Dansk Psykiatrisk Selskabs indlæg her


Høringssvar vedr. NKR for skizofreni

Læs Dansk Psykiatrisk Selskabs indlæg her


2014


Høringssvar vedr. NKR for alkoholafhængighed

Læs Dansk Psykiatrisk Selskabs indlæg her


Høringssvar vedr. Forslag til ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Læs Dansk Psykiatrisk Selskabs indlæg her


Høringssvar vedr. Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner

Læs Dansk Psykiatrisk Selskabs indlæg her


Høringssvar vedr. Udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven

Læs Dansk Psykiatrisk Selskabs indlæg her


Høringssvar vedr. Antipsykotika

Læs Dansk Psykiatrisk Selskabs indlæg her


2013


Høringssvar vedr. Sundhedsstyrelsens vejledning om vurdering af helbredskrav til førere af motorkøretøjer

Læs Dansk Psykiatrisk Selskabs indlæg her


Høringssvar: Antipsykotika

Læs Dansk Psykiatrisk Selskabs indlæg her


Høringssvar: NKR for udredning og behandling af demens

Læs Dansk Psykiatrisk Selskabs indlæg her


2011


Høringssvar: DSAM’s kliniske vejledning “Funktionelle symptomer og lidelser”

Læs Dansk Psykiatrisk Selskabs indlæg her


Dimensionering af uddannelsesstillinger

Læs Dimensioneringsplan fra SST her

Læs Dansk Psykiatrisk Selskabs indlæg her


Distriktspsykiatrien skal ikke overtages af kommunerne

Læs DPS’ brev til Folketingets Sundhedsudvalg her


DPS´ høringssvar til Region Hovedstadens Hospitals- og psykiatriplan

Læs Dansk Psykiatrisk Selskabs indlæg her

Se Høring her
Se Høringsparter her
Se Følgebrev her


Styrket indsats for den ældre medicinske patient – fagligt oplæg til en national handlingsplan

Se Sundhedsstyrelsens høringsudkast her
Høringssvar DPS – Ældrepsykiatrisk interessegruppe her


Ny vejledning om sundhedsberedskab i regioner og kommuner

Se den her (Udgivet 2011)


Rapporten Vejledning om kommunal rehabilitering

Læs Dansk Psykiatrisk Selskabs indlæg her

Læs rapporten “Vejledning om kommunal rehabilitering” her


Modafinil til behandling af depression

Læs Dansk Psykiatrisk Selskabs indlæg her