Psykisk sygdom smitter ikke – det gør tabu, men det kan brydes!

 

JB_aabent_KFS-web-16

Af projektleder i det nationale sekretariat i EN AF OS Psykolog Johanne Bratbo, e-mail: jb@en-af-os-dk

Stigmatisering og diskrimination af mennesker, som er ramt af psykiske lidelser, er desværre et udbredt fænomen. Det gælder også i Danmark.

Det viser to diskriminationsundersøgelser, som Landsindsatsen EN AF OS har gennemført i henholdsvis 2013 og 2015. Undersøgelserne viste bl.a., at ni ud af ti respondenter havde oplevet at blive forskelsbehandlet inden for det sidste år på grund af deres psykiske lidelser.

Diskriminationsundersøgelserne dokumentede også, at jo mere den psykiske lidelse fylder hos personen selv, jo mere oplever man stigma og selvstigma. Derfor er budskabet i EN AF OS: ”Ingen er kun sin diagnose”.

En gang syg…
Forskelsbehandlingen udspringer bl.a. af myter og fordomme som: ”én gang psykisk syg – altid psykisk syg”, ”folk, der rammes af depression, er svage”, ”skizofrene er farlige”, ”folk, som har haft en psykisk sygdom, kan ikke igen varetage et ansvarsfuldt arbejde” etc.; holdninger som alle er med til at fremme eksklusionen af de mange, der oplever perioder med psykisk sygdom undervejs i deres liv.

Psykisk sygdom betyder flere andre udfordringer: Stort frafald fra uddannelse – og lav beskæftigelsesgrad: 24 procent mod 45 procent for personer med fysiske handicap og 77 procent for befolkningen som helhed. Dertil kommer en levealder, der er en 15-20 år kortere end den almindelige befolknings.

EN AF OS
Dette billede dækker ikke bare situationen i Danmark, men i flere af de lande, som vi normalt sammenligner os med, og hvor man slås med tilsvarende udfordringer. Et af svarene herpå er initiativer og kampagner om afstigmatisering. Inden for de sidste 10-15 år har man gennemført flere sådanne kampagner. I Danmark har vi haft Landskampagnen EN AF OS i perioden 2011-2015 med den overordnede vision, ”at skabe et bedre liv for alle ved at fremme inklusion og bekæmpe diskrimination forbundet med psykiske lidelser”.

Indsatsen er nu forlænget med yderligere en periode fra 2016-2020 under navnet Landsindsatsen EN AF OS.

Et er den almindelige befolkning. Men er dette virkelig også relevant for personalet i psykiatrien, som jo er trænet til mødet med patienterne? Det klare svar er: JA!

De to diskriminationsundersøgelser i 2013 og 2015 viste nemlig, at godt 27 procent af de adspurgte ”ofte” eller ”af og til” oplevede negativ forskelsbehandling fra personalet i psykiatrien/socialpsykiatrien. Et niveau, der matcher målinger i andre lande, som har gjort brug af den samme, internationalt anerkendte, skala (DISC 12). Viden om psykiske sygdomme og kendskab til mennesker, som er ramt, er altså ikke altid i sig selv nok til at undgå stigmatisering.

I 2011/12 gennemførte EN AF OS derfor også en holdningsundersøgelse med i alt 547 respondenter på to psykiatriske centre i København med en anden skala (MICA 2 og 4), udviklet af forskere i England.

Fokus var her på holdningen til patienter med skizofreni, fordi det er dokumenteret, at denne lidelse er den mest stigmatiserede. Vi valgte at tilføje nogle ekstra spørgsmål til skalaen – herunder: sp. 18: ”Tonen på afsnittet og den måde, vi omtaler patienterne på, påvirker vores opfattelse af deres bedringsmuligheder”. Helt overvejende afkrydsede respondenterne svarmuligheden ”meget enig” og ”enig”.

I foråret 2013 gennemførte EN AF OS en panelundersøgelse blandt 500 unge (alderen 15-25 år), som har eller har haft en psykisk lidelse. Da vi spurgte, om deres behandler havde talt med dem om fordomme i forhold til psykiske lidelser, satte 70 procent kryds ved NEJ.

Siden 2012 har EN AF OS været med i et internationalt netværk, der omfatter afstigmatiseringstiltag i flere lande (Global Anti Stigma Alliance) for at skabe øget viden om, hvad der virker og på hvilke målgrupper – samt som inspiration til udvikling af materialer.

Erfaringerne peger på, at kontakt og/eller materialer, der fremmer identifikation og indlevelse – og som stimulerer til refleksion over egne holdninger uden at virke moraliserende – kan fremme adfærdsændringer. Mødet med mennesker, som selv har været ramt af psykisk sygdom og er kommet sig, er af stor betydning. EN AF OS har derfor udviklet et korps af ambassadører, som har fået træning i at formidle deres erfaringer på en nuanceret og modtagerorienteret måde.

Diaglogstarteren
Ud fra vores viden om virkemidler og de omtalte målinger udviklede EN AF OS i 2014 ”Dialogstarteren”, der er målrettet personale i psykiatrien og som har til formål at få dem til at reflektere over kultur og sprog. Denne ”værktøjskasse” har regionernes PsykInfo’er, som er væsentlige samarbejdspartnere for EN AF OS, siden været aktivt involveret i at udbrede kendskabet til rundt omkring i de psykiatriske enheder og på de relevante grunduddannelser i samarbejde med flere af ambassadørerne (www.en-af-os.dk/Dialogstarteren).

Den seneste diskriminationsundersøgelse i 2015 bekræftede også et andet vigtigt fund fra 2013, nemlig at over 32 procent af respondenterne ”ofte” eller ”af og til” oplever negativ forskelsbehandling i det somatiske sundhedsvæsen (hospital, praktiserende læge, tandlæge) – altså i endnu højere grad end i psykiatrien.

Et overvældende stort antal personer havde denne gang valgt at skrive personlige kommentarer i det åbne felt til sidst i spørgeskemaet. Svære oplevelser med det somatiske sundhedsvæsen og i jobcentre var klart dominerende. På den baggrund kunne vi indkredse ti klassiske situationer, som er vigtige for at adressere uligheden i sundhed. Disse har vi igen testet og fået bekræftet relevansen af i en panelundersøgelse i november 2015 blandt ca. 900 personer, der har/har haft psykiske lidelser. Eksempelvis: ”At holdningen til dig har ændret sig negativt, når personalet efterfølgende har set din psykiatriske diagnose i journalen”.

Meget peger derfor på, at der er behov for mere opmærksomhed i somatikken på at imødegå kultur og sprog, som fører til negativ forskelsbehandling af patienter med psykiske lidelser. EN AF OS vil derfor i 2016 arbejde videre med strategiske overvejelser i dialog med relevante myndigheder, faglige selskaber og brugerorganisationer om, hvordan en indsats for afstigmatisering bedst kan tilrettelægges i forhold til indsatsområdet: ”Personale i sundheds- og socialsektorerne”, som er det ene af vore fem indsatsområder.

Næste stigmakonference i Danmark
Det internationale samarbejde indebærer også afholdelse af stigmakonferencer i regi af World Psychiatric Association (WPA); en konference, som indtil nu har været gennemført syv gange med to-tre års mellemrum. Det nationale sekretariat i EN AF OS har haft stor faglig glæde af at deltage i de sidste tre, og Danmark er blevet opfordret til at være vært for den kommende stigmakonference – den 8. i rækken.

Da rammen er WPA, er denne invitation en oplagt mulighed for et bredt samarbejde med partnerne i EN AF OS, hvor deltagerkredsen både rummer forskere, projektmagere, psykiatere, brugere og pårørende – som i fællesskab ønsker at udveksle viden og erfaringer og bidrage til mindre tabu og større åbenhed omkring psykiske lidelser. EN AF OS vil derfor også i denne sammenhæng satse på et tættere samarbejde med Dansk Psykiatrisk Selskab, der som videnskabeligt selskab er medlem af WPA.

FAKTA
Partnerne bag EN AF OS er: Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner, regionerne, TrygFonden, Psykiatrifonden, KL, Socialministeriet (nu Socialstyrelsen) og PsykiatriNetværket (13 bruger- og pårørendeorganisationer). Dansk Psykiatrisk Selskab (DPS) er repræsenteret i ressourcegruppen Personale i sundheds- og socialsektorerne ved næstformand i DPS’ bestyrelse, overlæge Lykke Pedersen.Se mere på www.en-af-os.dk og Facebook EN AF OSLink til undersøgelser i EN AF OS:
http://www.en-af-os.dk/da/VidenOgVaerktoejer/EN%20AF%20OS-undersoegelser.aspxLink til Dialogstarteren: www.en-af-os.dk/dialogstarterenLink til regionale koordinatorer og ambassadører: www.en-af-os.dk/kontakt