DPS’ vedtægter

§ 1 Navn
§ 2 Formål
§ 3 Medlemsforhold
§ 4 Kontingent
§ 5 Bestyrelse
§ 6
§ 7 Generalforsamling
§ 8 Fraktionen af Yngre Psykiatere
§ 9 Interessegrupper
§ 10 Udvalg
§ 11 Eksterne repræsentanter for DPS
§ 12 Regnskab og formue
§ 13 Tegning og hæftelse
§ 14 Urafstemninger
§ 15 Lovændringer
§ 16 Opløsning
Cirkulære med relation til ovenstående love

Selskabets navn er “Dansk Psykiatrisk Selskab
(DPS). Selskabets navn over for udlandet er “Danish Psychiatric Society” (DPS).

Selskabets formål er at fremme dansk psykiatri. I særlig grad er det selskabets opgave at fremme dansk psykiatrisk forskning, at sikre den bedst mulige uddannelse af fagets udøvere, at arbejde for, at befolkningen får et optimalt psykiatrisk behandlingstilbud og at udbrede kendskabet til psykiatri.

Stk. 1
Som medlemmer kan optages læger.

Stk. 2
Anmodning om medlemskab sendes skriftligt til selskabets bestyrelse.

Stk. 3
Æresmedlemmer kan foreslås af bestyrelsen, og optagelse af disse medlemmer fordrer, at 2/3 af de på generalforsamlingen tilstedeværende medlemmer stemmer herfor, idet bestyrelsens forslag herom skal være meddelt medlemmerne i indkaldelsen til generalforsamlingen.Æresmedlemmer har taleret, men ikke stemmeret, på selskabets generalforsamlinger. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.

Stk. 4
Udmeldelse kan finde sted ved et årsskifte, og skriftlig meddelelse til selskabets bestyrelse herom skal være modtaget af bestyrelsen senest ultimo september. Stk. 5Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem, der ikke efterlever selskabets love, eller som handler til skade for selskabet. Hvis det pågældende medlem protesterer mod eksklusionen, har den kun gyldighed, hvis 2/3 af de på førstkommende generalforsamling tilstedeværende medlemmer stemmer for eksklusion, idet bestyrelsens beslutning skal være meddelt medlemmerne i indkaldelsen til generalforsamlingen.

Kontingentet fastsættes for hvert år på den ordinære generalforsamling for det respektive år, og bestyrelsen sørger for opkrævning heraf.
Det er muligt at differentiere kontingentet, således at specifikke grupper af medlemmer betaler nedsat eller intet kontingent.

Stk. 1
Selskabets bestyrelse består af 8 medlemmer, hvoraf én er formand.

Stk. 2
Formanden vælges særskilt på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Formanden kan genvælges én gang som formand og kan efter en samlet formandsperioden på 4 år ikke umiddelbart genvælges som formand.

Stk. 3
De øvrige 7 medlemmer vælges ligeledes for 2 år ad gangen.Genvalg som bestyrelsesmedlem kan finde sted. Dog er den maksimale sammenhængende funktionsperiode 6 år. En eventuel valgperiode som formand indregnes ikke heri.

Stk. 4
Ved bestyrelsens sammensætning er kriterier som geografisk tilhørsforhold, stilling som læge under videreuddannelse, speciallæge, overlæge eller praktiserende speciallæge, samt hensynet til kønsfordelingen af betydning. Dog bør hensynet til den enkelte kandidats kvalifikationer og engagement ikke kunne trænges i baggrunden af rigoristisk hensyntagen til de øvrige nævnte kriterier.

Stk. 1
Bortset fra formandsposten konstituerer bestyrelsen sig selv med en næstformand samt sekretær og kasserer.

Stk. 2
Ved formandens varige forfald konstituerer bestyrelsen sig med næstformanden som ny formand for perioden indtil næste generalforsamling. Ved varigt forfald hos øvrige bestyrelsesmedlemmer indtræder den valgte suppleant som nyt bestyrelsesmedlem indtil næste generalforsamling.

Stk. 3
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne – behørigt indvarslet – er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Protokollat fra bestyrelsesmøder godkendes på det efterfølgende møde.

Stk. 4
Bestyrelsen skal stedse være opmærksom på, at betydningsfulde udadgående skridt altid skal forelægges på en generalforsamling til drøftelse og vedtagelse.

Stk. 1
Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed i alle spørgsmål.

Stk. 2
Der afholdes årligt ordinær generalforsamling i februar eller marts måned. Bestyrelsen meddeler med mindst 3 måneders varsel tid og sted for den ordinære generalforsamlings afholdelse. I meddelelsen opfordrer bestyrelsen samtidig selskabets medlemmer til at komme med forslag til dagsordenspunkter for generalforsamlingen og forslag til opstilling af kandidater til bestyrelsen, herunder formand for selskabet (opstilling kan dog finde sted indtil punktets behandling på generalforsamlingen). Forslag om opstilling af et medlem til bestyrelsesvalg kan fremsættes af ethvert medlem. Medlemmer kan indtil 2 måneder forud for den ordinære generalforsamlings afholdelse fremsende forslag til dagsordenspunkter for generalforsamlingen.

Stk. 3
Indkaldelse til den ordinære generalforsamling udsendes af bestyrelsen mindst 3 uger i forvejen for generalforsamlingens afholdelse. Indkaldelsen skal indeholde den endelige dagsorden tillige med en oversigt over foreslåede kandidater til bestyrelsen, herunder formand. Ordentligvis udsendes tillige formandens skriftlige beretning forud for den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen skal med angivelse af dagsorden senest 14 dage efter anmodning herom indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvis enten mindst 3 bestyrelsesmedlemmer eller 50 medlemmer kræver det, og indkaldelse skal ske med mindst 3 og højest 8 ugers varsel. Bestyrelsen vælger stedet for afholdelse af generalforsamlinger. For at bedre muligheden for, at alle dele af landet kan være repræsenteret på generalforsamlingerne, skal der tages geografiske hensyn ved placeringen af disse.

Stk. 4
Den ordinære generalforsamling skal mindst have følgende dagsordenspunkter:1) Valg af dirigent.
2) Beretning v/formanden.
3) Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse.
4) Indkomne forslag.
5) Valg af bestyrelse i henhold til § 5 og valg af en suppleant.
6) Valg af revisor og kollegial revisor.
7) Fastsættelse af kontingent for indeværende år.
8) Eventuelt.

Stk. 5
Der kan på en generalforsamling kun træffes beslutning om forhold, der er optaget på dagsordenen.

Stk. 6
Afstemninger ved generalforsamlinger afgøres ved simpel majoritet, medmindre andet følger af disse love. Afstemningerne skal foregå skriftligt og hemmeligt, hvis det kræves af blot et enkelt tilstedeværende medlem. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Listeopstilling kan ikke finde sted.

Stk. 7
Der udarbejdes et protokollat for generalforsamlingen, som underskrives af dirigenten og bestyrelsesformanden. Protokollatet offentliggøres i det første medlemsblad efter generalforsamlingen eller på selskabets hjemmeside på internettet.

Stk. 8.
Såfremt der ved generalforsamlingen fremsættes motiveret mistillidsdagsorden, og denne vedtages af 2/3 af de ved generalforsamlingen mødte medlemmer, afgår den samlede bestyrelse i løbet af tre mdr. fra generalforsamlingen at regne. Bestyrelsen skal da have afholdt en ekstraordinær generalforsamlingen inden to måneder efter ovennævnte mistillidsdagsorden m.h.p. valg af ny bestyrelse.

Fraktionen af Yngre Psykiatere (FYP) er en samlet forening for de medlemmer af selskabet og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab i Danmark, der samtidig er medlemmer af Foreningen af Yngre Læger.
Fraktionen af Yngre Psykiatere opstiller egne vedtægter, der skal godkendes i fællesskab af bestyrelserne i Dansk Psykiatrisk Selskab og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab i Danmark.
Fraktionen vælger sin egen ledelse. Kontingent for medlemskab fastlægges på Fraktionen af Yngre Psykiateres generalforsamling.
Medlemmer af selskabet, der ikke ønsker optagelse i fraktionen, kan meddele dette skriftligt til selskabets bestyrelse.

Selskabets medlemmer kan efter bestyrelsens godkendelse slutte sig sammen i faglige interessegrupper under Dansk Psykiatrisk Selskab – eventuelt tillige under Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab i Danmark – og derved bidrage til at give bredde til selskabets aktiviteter.
Interessegrupperne kan ikke selvstændigt ytre sig på selskabets vegne. Interessegrupperne er økonomisk uafhængige af selskabet.
Bestyrelsen udarbejder sammen med bestyrelsen i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab i Danmark standardbestemmelser for interessegrupper.

§9 b

DPS kan godkende, at andre faglige psykiatriske selskaber får status som associeret selskab til DPS. Som grundlag for godkendelsen skal DPS bestyrelse sikre, at selskabet lever op til relevante faglige standarder.

Associerede selskaber skal inden for en af bestyrelsen fastsat frist fremsende forslag til et afsnit om selskabets virksomhed til DPS´ årsberetning.  DPS bestyrelse beslutter om det fremsendte forslag kan optages i DPS beretning Associerede selskaber kan ikke selvstændigt indgå aftaler i DPS navn, eller udtale sig på DPS vegne.

Stk. 1
Bestyrelsen nedsætter selskabets udvalg. Disse kan være stående eller nedsættes ad hoc.
Medlemmer af stående udvalg udpeges for en 2-års periode. Der er mulighed for genudpegning, dog er den maksimale sammenhængende funktionsperiode 6 år. I ekstraordinære tilfælde kan bestyrelsen dispensere fra 6-års reglen. Forud for udpegning af nye udvalgsmedlemmer indhentes forslag fra selskabets medlemmer. Det tilstræbes, at Fraktionen af Yngre Psykiatere er repræsenteret i alle udvalg. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab i Danmark kan ligeledes være repræsenteret i selskabets udvalg.

Stk. 2
Udvalgene får økonomisk dækning fra selskabet til afholdelse af møde- og rejseudgifter efter de af bestyrelsen fastsatte regler herom. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab i Danmark dækker egne medlemmers møde- og rejseudgifter.

Stk. 1
Bestyrelsen udpeger og indstiller repræsentanter for Dansk Psykiatrisk Selskab til varetagelse af specifikke opgaver i Sundhedsstyrelsen, regioner, amter, andre offentlige myndigheder, Den Almindelige Danske Lægeforening, internationale organisationer og selskaber m.m.

Stk. 2
De udpegede og indstillede medlemmer og suppleanter vælges efter følgende regler:
– Forud for indstillingen indkalder bestyrelsen forslag til opstilling af kandidater,
– Valgbare er alle ordinære medlemmer, der har speciallægeanerkendelse i psykiatri. I særlige tilfælde – hvis der skønnes at være et konkret og sagligt behov herfor – kan bestyrelsen udpege og indstille medlemmer, der ikke er speciallæger.

Stk. 1
Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2
Regnskabet revideres af en revisor og af en på generalforsamlingen for 2 år valgt kollegial revisor. Sidstnævnte har mulighed for genvalg med en maksimal sammenhængende funktionstid på 6 år.

Stk. 1
Selskabet forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem.

Stk. 2
Medlemmerne hæfter ikke for selskabets forpligtelser.

10% af medlemmerne kan senest 14 dage efter bekendtgørelse af vedtagelser på en generalforsamling forlange, at enhver vedtagelse på generalforsamlingen skal sendes til urafstemning.
Ved urafstemning sender bestyrelsen det vedtagne forslag til endelig vedtagelse blandt selskabets medlemmer, idet bestyrelsen samtidig skriftligt giver en objektiv orientering om spørgsmålet. Forslaget er endeligt vedtaget, medmindre en simpel majoritet af de afgivne stemmer på urafstemningen forkaster forslaget.

Selskabets opløsning kan kun vedtages på en generalforsamling og forudsætter, at mindst halvdelen af selskabets medlemmer er til stede, og at mindst 4/5 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget.
Hvis mindst halvdelen af foreningens medlemmer ikke er til stede på generalforsamlingen, men mindst 4/5 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget, indkalder bestyrelsen inden 30 dage til en ny generalforsamling, hvor endelig vedtagelse om opløsning – uanset antallet af tilstedeværende medlemmer på den nye generalforsamling – i så fald kan ske, hvis mindst 4/5 af de tilstedeværende medlemmer på den nye generalforsamling stemmer for en opløsning af selskabet.
I tilfælde af selskabets opløsning træffer generalforsamlingen samtidig beslutning om fordeling af selskabsformuen, idet en eventuel kassebeholdning dog skal tilfalde Psykiatrisk Forskningsfond, subsidiært anden fond til fremme af psykiatrisk forskning.

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 23.5 2005.

Lovændringer kan kun vedtages på en generalforsamling og forudsætter, at mindst halvdelen af selskabets medlemmer er til stede, og at mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget.
Hvis mindst halvdelen af foreningens medlemmer ikke er til stede på generalforsamlingen, men mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget, indkalder bestyrelsen inden 30 dage til en ny generalforsamling, hvor lovændringens endelige vedtagelse – uanset antallet af tilstedeværende medlemmer på den nye generalforsamling – i så fald kan ske, hvis mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer på den nye generalforsamling stemmer for forslaget.

1.
Ved opstilling af kandidater til bestyrelsen skal det indgå i overvejelserne, at formanden som hovedregel vælges blandt personer, der har s de i bestyrelsen. Dette betyder ikke, at alle bestyrelseskandidater skal være formandsemner, men blot at bestyrelsen bør være således sammensat, at kontinuitet mellem bestyrelsespladser og formandspost kan sikres.

2.
Ved bestyrelsens sammensætning er kriterier som geografisk tilhørsforhold, stilling som yngre læge/fastansat læge, ansættelse på ungdomspsykiatrisk afdeling, overlæge eller praktiserende speciallæge, samt hensynet til kønsfordelingen af betydning. Dog bør hensynet til den enkelte kandidats kvalifikationer og engagement ikke kunne trænges i baggrunden af rigoristisk hensyntagen til de øvrige nævnte kriterier.

3.
For at bedre muligheden for, at alle dele af landet kan være repræsenteret ved generalforsamlingerne, skal der tages geografiske hensyn ved placeringen af disse.

4.
I forbindelse med etablering af det børne- og ungdomspsykiatriske speciale bør det i en overgangsfase tilstræbes, at den børne- og ungdomspsykiatriske repræsentation i bestyrelsen stammer fra såvel børne- som ungdomspsykiatriske afdelinger. Ligeledes bør det i en overgangsfase sikres, at de voksenpsykiatrisk uddannede ungdomspsykiatere repræsenteres i relevante udvalg: det børne- og ungdomspsykiatriske videreuddannelsesudvalg, det børne- og ungdomspsykiatriske psykoterapiudvalg, I-kursusudvalg og det voksenpsykiatriske videreuddannelsesudvalg.