Alle Nyhed

November 2020

The effect of flexible assertive community treatment in Denmark: a quasi-experimental controlled study

Nielsen CM, Hjorthøj C, Killaspy H, Nordentoft M

Introduktion

Flexible Assertive Community Treatment (FACT) er en ny måde at organisere ambulant psykiatri, der er implementeret i dele af Danmark, som erstatning for den tidligere distriktspsykiatri (DPC)og det mere intensiverede Opsøgende psykoseteams (OP). Ændringen sker fordi der var uklarhed om hvem der hørte til i DPC eller OP-teams, og mange patienter ændrede behov i løbet af sygdomsforløbet. Kernen i FACT er at behandlingstilbuddet kan intensiveres i perioder med større behov, og således tilpasses sygdommens fluktuerende forløb. Der er desuden gennemgribende fokus på recovery og at denne proces sker i patientens hjemmemiljø, hvorfor de fleste besøg skal ske hjemme hos patienten.

Hypotesen var at 1) FACT sammenlignet med DPC ville have flere ambulante kontakter, færre indlæggelser, færre sengedage, mindre tvang, mindre selvskade og færre dødsfald, 2) FACT sammenlignet med OP-teams ville give færre ambulante kontakter, flere indlæggelser, flere sengedage, mere tvang, mere selvskade og flere dødsfald.

Metode

Evalueringen af FACT-modellen er lavet som et quasi-eksperimentelt design, hvor der er identificeret en kontrolgruppe med patienter fra centre der endnu ikke har implementeret FACT-modellen. Kontrolgruppen er konstrueret ud fra propensity-score matching. Der blev matchet på køn, alder, diagnose, misbrug, uddannelse, etnicitet, tvang, indlæggelser, sengedage og selvskade. Opfølgningsperioden var på 2 år.

Resultater

Der var i alt 887 DPC-patienter og 130 OP-team patienter der indgik i 5 FACT-teams, og 1210 DPC-patienter og 333 OP-team patienter der udgjorde kontrolgruppen. Både tidligere DPC- og OP-team patienter fik flere ambulante kontakter i FACT, og blev indlagt mindre og i kortere tid, om end sidstnævnte ikke var statistisk signifikant, grundet stor usikkerhed på punktestimaterne. De tidligere OP-patienter fik, overraskende, mere intensiv behandling i FACT, og der var ingen øgning i tvang og selvskade. Af de tidligere DPC-patienter, var 36% i en periode defineret som ”board-patienter” der fik særlig intensiv behandling, tydende på at FACT opfylder et behov for periodevis intensivering.

Konklusion

Samlet set tilbyder FACT mere intensiv ambulant behandling, og de fleste kontakter foregår i patientens hjem og der var færre indlæggelser. Videre forskning bør afdække hvorledes patienternes funktionelle og kliniske recovery og livskvalitet påvirkes af den ændrede organisering.

 

Link: https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(20)30424-7/fulltext