Alle Nyhed

Lundbeckfondens Scholarstipendier i Psykiatri – Forår 2022

Et forskningsår under medicinstudiet er en meget attraktiv introduktion til det psykiatriske speciale. Dansk Psykiatrisk Forskeruddannelsesprogram og Dansk Psykiatrisk Selskab har gennem en bevilling fra Lundbeckfonden fået mulighed for at øge antallet af medicinstuderende, som opnår et forskningsår i psykiatrien ved at udbyde et antal scholarstipendier. Under et forskningsår har den studerende ideelle forudsætninger for at stifte bekendtskab med et aktivt forskningsmiljø og få øget indsigt i psykiatrisk forskning.

Krav til ansøgningen
Forskningsprojektets hovedtema skal være psykiatri. Både epidemiologiske, kliniske og prækliniske projekter kan komme i betragtning.
Stipendiet skal ansøges af projektets hovedvejleder. Hovedvejlederen skal have en akademisk tilknytning til et af de fire medicinske fakulteter i Danmark og opfylde fakulteternes kriterier som hovedvejleder for den forskningsårsstuderende. Der skal på ansøgningstidspunktet være rekrutteret en medicinstuderende til projektet (studentens CV skal vedlægges).

Der kan søges op til 120.000 kr. til aflønning af den studerende (sv.t. 10.000 kr./md) og op til 20.000 kr. i annuum (bøger, konferencer, etc). Projektet kan tidligst påbegyndes den 1. i måneden efter ansøgningsfristen.

Bedømmelse af ansøgere
Stipendium uddeles til kvalificerede ansøgere fra alle landets fire medicinske fakulteter. I bedømmelsen af ansøgningerne indgår følgende parametre:

  • Projektets kvalitet
  • Kvaliteten af det forskningsmiljø som stipendiaten skal tilknyttes
  • Ansøgerens (vejlederens) kvalifikationer
  • Projektet skal realistisk kunne gennemføres i løbet af et år

Herudover tages i bedømmelsen hensyn til den geografiske fordeling af stipendiater og repræsentation af forskellige forskningsområder så som basal forskning, epidemiologi og klinisk forskning. I

Bevilling
Bevilling skal administreres af et universitet eller hospitalsafdeling.

Ansøgningen
Ansøgningen skal indeholde ansøgningsskema med budget, vejlederens CV (1 A4 side), den studerendes CV (max 1 A4 side) og projektbeskrivelse (max 5 A4 sider 12 pitch, 11⁄2 linjeafstand, inklusiv figurer og tabeller og eksklusiv referencer, enten på dansk eller engelsk). Projektbeskrivelsen skal indeholde oplysninger om projektets baggrund, formål, hypoteser, datamateriale, metoder, organisation og tidsplan.

Ansøgningsskema kan rekvireres ved at skrive en mail til hanne.junge.larsen@regionh.dk eller downloades via Dansk Psykiatrisk Selskabs hjemmeside (www.dpsnet.dk).

Ansøgningsskema, vejlederens og den studerendes CV og projektbeskrivelse fremsendes som samlet PDF-fil til sekretær Hanne Larsen, e-mail: hanne.junge.larsen@regionh.dk

Der er to ansøgningsfrister i foråret: 21. marts og 20. maj 2022. Spørgsmål kan rettes til hanne.junge.larsen@regionh.dk eller merete.nordentoft@regionh.dk.