Alle Nyhed

Juni 2020

Skal de diagnostiske klassifikationssystemer gentænkes?

De psykiatriske lidelsers livshistorie udtrykkes forskelligt og beskrives bedre i henhold til debut alder, omfanget af forstyrrelsen og progressionen fremfor at anvende de enkelte diagnoser.

Baseret på resultaterne fra den seneste opfølgning af den New Zealandske fødselskohorte født i 1972-73 (The Dunedin Study) sætter forfatterne spørgsmålstegn ved den nosologiske validitet, ved at anvende individuelle diagnoser, som vi kender dem.

Studiet omfatter 1037 individer, vurderet med psykopatologiske interviews i alt 9 gange fra de var 11 til 45 år. De har også gennemført kognitive testbatterier og MR-skanninger 5 gange over de ca. 30 års opfølgning. Studiet viser, at psykisk lidelse er hyppigt forekommende og har betydelig komorbiditet.  Diagnoserne spænder over tre typer: externalizing (adfærdsforstyrrelser, misbrug, opmærksomhedsforstyrrelser og hyperaktivitet), internalizing (depression, angst, spiseforstyrrelser) og kognition (obsessive-compulsive, skizofreni og bipolar). Over de 9 undersøgelses gange opfyldte 86 % af deltagerne på et tidspunkt kriterierne for at have en eller flere lidelser. Hertil var tidlig symptomdebut knyttet til at have flere lidelser og udvikling af komorbiditet og  kun få deltagere havde blot en lidelse. I artiklen blev de psykiatriske symptomerne omsat til en samlet psykopatologi faktor. Den højeste psykopatologi faktor score var relateret til tidlig symptom debut, mere samlet tid med symptomer, større forskelligartethed af diagnoser, faldende kognitive score og ”ældre hjernealder” verificeret ved MR skanning ved alder 45 år.

Forfatterne konkluderer, at deres data sammenholdt med landsdækkende data fra de Danske sundhedsregistre, bibringer os ny viden om de psykiatriske lidelsers forløb over tid. Som følge heraf advarer forfatterne om at have for stor tiltro til den diagnose specifikke forskning og de heraf afledte kliniske protokoller. I stedet anbefales, at de psykiske lidelser anskues ud fra et livstidsforløb for at fremme afdækning af lidelsernes ætiologi og bedre kunne udvikle en transdiagnostisk behandling.

Tidsskrift JAMA Network

Reference: Caspi A, Houts RM, Ambler A, et al. Longitudinal Assessment of Mental Health Disorders and Comorbidities Across 4 Decades Among Participants in the Dunedin Birth Cohort Study. JAMA Netw Open. 2020;3(4):e203221.

Link https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7175086/

 

På vegne af DPS Forskningsudvalg. Maj Vinberg, maj.vinberg@regionh.dk 10/6 2020