Alle Nyhed

Januar-februar 2020

Sygemeldte får bedre indsats, hvis sundhedsfaglig intervention leveres integreret med beskæftigelsesindsats Sygemeldte oplever det stressende, at social- og sundhedssektorernes indsats kan være divergerende hvad angår planer, succeskriterier og forventninger til den sygemeldte. Denne multimetodeundersøgelse undersøger konkrete barrierer for godt sektorsamarbejde og dokumenterer forbedringsmuligheder. Integreret Behandlings- og BeskæftigelsesIndsats til Sygedagpengemodtagere (IBBIS), sygemeldt med stress, angst og depression, er to randomiserede, kontrollerede forsøg der undersøger, om integration af interventioner medfører bedre sygedagpengeforløb, ifa. både bedre helbred og kortere sygemelding. I den primære interventionsgruppe blev de to sektorers indsats leveret af fælles teams, hvor sundhedspersoner og beskæftigelseskonsulenter arbejdede tæt sammen, og anvendte fælles, skriftlige planer. Hypotesen var, at dette ville medføre hurtigere raskmelding, færre symptomer og bedre funktionsniveau, bl.a. ved at fjerne de barrierer der normalt eksisterer ved tværsektorielle samarbejder. Denne del af undersøgelsen dokumenterer, via observationer af netværksmøder, fælles plan notat-analyser og interviews med både sygemeldte og flere typer af professionelle, følgende barrierer for sektorsamarbejde: 1) magtubalancer vedr. ejerskab over processen, primært bevilling af sygedagpenge, som formelt ligger helt hos jobcentrets medarbejdere; 2) for mange samarbejdsrelationer, da praktikere fandt de svært at skulle relatere tillidsfuldt til mange praktikere i modsat sektor; 3) forskellige organisationskulturer hvad angår normer for hvilket ubehag der er etisk acceptabelt i et sygedagpengeforløb, samt hvilke mål der er vigtigst at arbejde for. Studiet konkluderer, at det er vanskeligt at skabe én helt fælles, normativ kultur, bl.a. da hver kultur er bundet af to forskellige sæt lovgivninger, og derudover forskellige paradigmatiske syn på raskmeldingsproces. Dette kan dog bedres, ved at der indføres et eksplicit fokus på den mål-pluralisme der nødvendigvis eksisterer i samarbejdet, og desuden at det skal stå klart for alle parter, at der er et hierarki blandt disse mål, dikteret af sygedagpengelovgivningen. Desuden er en lille størrelse på de samarbejdende teams vigtig. Gennem sådanne tiltag kan det lykkes at nedbryde visse barrierer for samarbejdet om at levere en integreret indsats. Tidsskrift: International journal of integrated care 19(4):1-12 Forfattere: Rie Mandrup Poulsen, Kathrine Hoffmann Pii, Ute Bültmann, Mathias Meijer, Lene Falgaard Eplov, Karen Albertsen, Ulla Christensen DOI: 10.5334/ijic.4694 Full-text: link På vegne af DPS’ forskningsudvalg, 19. febr. 2020,Andreas Hoff, andreas.hoff@regionh.dk