Fonde/legater

Herunder bringes indlæg vedrørende fonde og legater


Dansk Psykiatrisk Selskabs rejse- og uddannelsesfond.

Til støtte for eksempelvis kongresdeltagelse for yngre læger, der er medlemmer af Dansk Psykiatrisk Selskab, er der oprettet en rejse- og uddannelsesfond. Fonden giver tilskud til udgifter, hvor der ellers ville være egenbetaling. Normalt gives der tilskud til kongresser o.lign., hvor den yngre læge skal fremlægge forskningsresultater. Normalt gives der ikke mere end 5000 kr. i tilskud.

Kort ansøgning samt CV sendes til: Kirsten Ilkjær, Email: ki@dadlnet.dk


Psykiatrisk Forskningsfond af 1967

Fonden er under afvikling og uddeler ikke legater længere.


Fonden for Faglig Udvikling af Speciallægepraksis

Bestyrelsen vil gerne henlede DPS’ medlemmer på: ‘Fonden for Faglig Udvikling af Speciallægepraksis’.

Fonden har som formål at fremme den faglige udvikling i speciallægepraksis, altså også psykiatrisk speciallægepraksis. Fonden er etableret af Regionernes Lønnings- og Takstværn og Foreningen af speciallæger.

I praksis støttes eksempelvis udvikling af kvalitets’redskaber’, ex. databaser, systematisk/videnskabelig anvendelse af samme samt egentlige forskningsprojekter, ofte i et samarbejde flere speciallæger imellem.

Da speciallægepraksis sjældent besidder alle nødvendige videnskabelige ressourcer og kompetencer giver fonden ofte bevillinger til samarbejdsprojekter mellem speciallægepraksis (ansvarlig for faglig/videnskabelig idéudvikling, patientmateriale, dataindsamling m.m.) og universitetsmiljøer (ansvarlig for videnskabelige teknikaliteter). Ikke sjældent har vi set etablering af pHd forløb i sådanne, af fonden støttede, samarbejdesprojekter. Psykiatrien har holdt sig tilbage, hvad angår ansøgninger til fonden og de få vi har set, er enten faldet uden for fondens område eller har ikke kunnet leve op til kvalitetskravene.

Praktiserende psykiatere, der overvejer at engagere sig i forskning eller kvalitetsudvikling, vil kunne søge Fonden. Prof. Povl-Munk Jørgensen er et af fire medlemmer af Fagligt Udvalg, der bedømmer ansøgninger i forbindelse med de to årlige uddelinger.
Læs mere om Fonden i Ugeskrift for Læger 175/14 1. april 2013 side 981, på laeger.dk  FAPS eller på regioner.dk


Slagtermester Wørzner og hustru Inger Wørzner’s mindelegat til fordel for forskning af sindslidelser

Der indkaldes hermed ansøgninger til uddeling fra slagtermester Wørzner og hustru Inger Wørzer’s mindelegat til fordel for forskning af sindslidelser.

Det er fondens formål at foretage udlodning af forskningsmidler til lægevidenskabeligt forskning i sindslidelser og eventuelt anskaffelse af apparatur til brug for denne forskning. Ved tildeling lægges primært vægt på projekternes kvalitet og ansøgerens kvalifikationer endvidere vægtes mulighederne for projektets gennemførelse. Projekter omhandlende klinisk psykiatrisk forskning har høj prioritet.

Ud over midler til gennemførelse af egentlige forskningsprojekter, kan fonden i mindre omfang yde støtte til studieophold, f.eks. i forbindelse med metodeudvikling i relation til forskningsprojekter.

Støtten uddeles sædvanligvis i portioner á kr. 50.000,00.

Ved ansøgning fra en forskergruppe, må der kun indsendes en ansøgning, og det skal være lederen af forskergruppen, der indsender ansøgningen.

Det skal endvidere indskærpes, at projektbeskrivelsen skal være kort (maks. 1 A4 side, enkelt linjeafstand, font 12). CV + litteraturliste på max. fylde 2 sider.

Overtrædelse af dette vil medføre, at ansøgningen ikke behandles.

Ansøgning indsendes til sekretariatet på et særligt skema, som fås ved henvendelse til fondens sekretariat.

Ansøgningen med bilag bedes sendt som en samlet pdf-fil.

Ansøgningsfrist: 14.10.2019.

Uddelingen forventes at finde sted primo 2020.

Sekretariat: Codex Advokater, Damhaven 5 B, 7100 Vejle Telefon: 75 72 41
00 E-mail: info@codexlaw.dk


NFKP udlodder i 2019 fire legater til unge forskere i psykoterapi

Der kan ansøges om 5.000 mhp. konferencedeltagelse eller anden rejseaktivitet i forbindelse med forskning i psykoterapi.

Læs opslaget her

Læs om legatet her


DPBO rejselegat

Formålet med disse to legater er at stimulere interesse, udvikling og konsolidering af viden, der kan findes på internationalt anerkendte psykiatriske konferencer.

Målgruppen for legaterne er yngre læger  under uddannelse i børne-ungdoms- eller voksenpsykiatri. Alle psykiatriske reservelæger er velkommen til at ansøge, men legaterne er rettet mod yngre læger uden aktuel forskningsmæssig aktivitet – phd eller lignende. Legaterne er især henvendt til yngre læger som har en fremtrædende klinisk profil med stor patientengagement.

Legaterne er på henholdsvis 20.000 og 10.000 kroner, og legatet er beregnet til at dække/være et tilskud til en kongresrejse, dvs. til deltagelsesgebyr, rejse og ophold (jf. almindelige rejse-, opholds- og diættakster).

Læs mere her


Kræftens Bekæmpelse: Pulje jvf. punkt på møde i forum

Kræftens Bekæmpelse uddeler op til 10 mio. kr. til et strategisk initiativ – ’Kræftpatienter med psykiatriske diagnoser’

Læs mere her