HØRING: Ny målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Psykiatri

DPS’ videreuddannelsesudvalg har udarbejdet en ny målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i psykiatri. Denne sendes hermed i høring blandt DPS’s medlemmer.

Målbeskrivelsen tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens krav til udformning af målbeskrivelser for de lægelige specialer. For generelle krav og information om målbeskrivelser, de syv lægeroller, kompetencevurderingsmetoder, vejledning samt den nuværende målbeskrivelse i psykiatri se nedenstående link:

http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-videreuddannelse/laege/maalbeskrivelser-i-speciallaegeuddannelsen

Det har været VUU’s ønske at lave en målbeskrivelse, der er mere nøjagtig i beskrivelsen af de kompetencer den uddannelsessøgende læge forventes at opnå under uddannelsen. Udvalget har i udarbejdelsen af den enkelte kompetencer været i kontakt med eksperter inden for de enkelte områder, som har peget på hvad minimumskravene til speciallægeuddannelsen i psykiatri må være.

Det er VUU’s ønske, at der kommer et fokus på læringstrategier og en styrkelse dels af kompetencevurderingen dels af de uddannelsessøgendes mulighed for at opnå den såkaldte “bedside” undervisning. Eller som det hedder i nærværende målbeskrivelse: Struktureret klinisk observation.

Der er indført minimumskrav til hvor mange gange en uddannelsessøgende læge har krav på / forventes at deltage i dette. Derudover er der udarbejdet ti kompetencevurderingsskemaer som skal støtte både vejleder og uddannelsessøgende i processen med kompetencevurdering. Vejleder kan altså forlange flere observationer, hvis kompetencen ikke er opnået, og den uddannelsessøgende læge får mulighed for at stille krav til uddannelse i afdelingerne. Ligeledes er der minimumskrav til andre kompetencevurderinger såsom journalaudits, men såfremt det vurderes sufficient, kan den uddannelsessøgende opnå flere kompetencer samtidigt.

Målbeskrivelsen er inddelt i I stilling og H stilling, og endvidere er kompetencerne er opdelt efter de syv lægeroller, hvilket er et krav fra Sundhedsstyrelsen. Til sidst i målbeskrivelsen er der er en dokumentationsdel. Det er tanken at ​dette skal overgå til elektronisk dokumentation på logbog.net, som anvendes af mange andre specialer.

Høringsfrist er d.1. december 2015.

 

HØRINGSFRISTEN ER OVERSKREDET.